Razem bezpieczniej – podsumowanie kadencji 2010-2014

17 czerwca rozpoczęło się XIV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” w minionej kadencji zarejestrowane były 392 organizacje związkowe. Według danych GUS, ok. 20 proc. pracowników najemnych w ciągu kilku lat odchodzi z pracy z tzw. przyczyn obiektywnych – czyli przejścia na emeryturę/rentę, zmiany pracy, wyjazdu. Jeżeli doliczymy do tego zwolnienia wynikające choćby z upadłości czy restrukturyzacji, to okaże się, że aby utrzymać stan liczebny trzeba pozyskać w kadencji kilkanaście tysięcy nowych członków Związku. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki pracy w blisko 400 organizacjach zakładowych tworzących Region Gdański, ale także pracy struktur branżowych i Zarządu Regionu wraz z jego działami i strukturami terenowymi.

Obejrzyj film…

Dziś NSZZ „Solidarność” to organizacja, do której zaufanie zaczynają mieć ludzie młodzi. Według badań przedstawionych na ostatniej Komisji Krajowej przez prof. Pawła Ruszkowskiego, w 2013 roku znacząco w tej grupie wzrosła pozytywna ocena Związku (do 64 proc.), osiągając poparcie 74 proc. w grupie osób między 30 a 34 rokiem życia. Dla nich – co wynika też z prowadzonej od dwóch lat sondy Dlaczego należę do NSZZ „Solidarność”? – Związek łączy w sobie tradycje, patriotyczny rodowód, chrześcijańskie wartości ze skuteczną walką o lepsze warunki pracy i godne wynagrodzenia. Potwierdzenie tego faktu możemy znaleźć również w przywołanych już badaniach prof. Ruszkowskiego – pozytywnie działania Związku oceniają zdecydowanie częściej ludzie mniej zarabiający, gorzej oceniający sytuację na rynku pracy, ale także – bardziej religijni. Dla wielu hasło „Razem bezpieczniej”, pod którym w minionej kadencji prowadziliśmy wiele akcji związkowych, stało się rzeczywistością, o którą warto walczyć.

Podczas minionej kadencji Zarząd Regionu Gdańskiego odbył 48 posiedzeń, podczas których przyjęto m.in. 52 uchwały i 25 stanowisk dotyczących zarówno sytuacji w województwie i konkretnych zakładach pracy, akcji protestacyjnych, jak i spraw organizacyjno-porządkowych.

 

Organizowanie pracowników

Działania na rzecz organizowania pracowników – taki cel na początku kadencji 2010-2014 postawił sobie Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Na szczeblu Regionu zajmowały się tym wszystkie struktury, a bezpośrednio Dział Organizowania i Rozwoju, którego pracę nadzoruje wiceprzewodniczący ZRG NSZZ „S” Roman Kuzimski. Organizatorzy związkowi korzystali z doświadczeń kolegów z zagranicznych związków zawodowych. Ich starania wspierali także pracownicy innych działów Regionu Gdańskiego, jak np. Działu Szkoleń, Działu Prawnego oraz Działu Promocji i Informacji. W tym czasie udało się założyć nowe organizacje związkowe w 31 firmach.

Przykładem pozytywnych efektów związkowego współdziałania jest powstanie „Solidarności” w DCT Gdańsk SA. Nasi organizatorzy związkowi podkreślają, że bardzo pomogło w tym przedsięwzięciu wsparcie ITF oraz ścisła współpraca z Krajową Sekcją Morską Marynarzy i Rybaków, Sekcją Krajową Portów Morskich oraz MKK Portu Gdańsk. Kolejnym krokiem było podpisanie porozumienia z tym pracodawcą.

Nie mniej znaczącym sukcesem było zorganizowanie Związku w hipermarketach, jak np. Kaufland Markety i Auchan Rumia oraz – z trudnościami – w Leroy Merlin.

Doświadczenie pokazało, że najlepsze efekty w kwestii pozyskiwania nowych członków przynosi bezpośredni kontakt z pracownikami. Dlatego organizatorzy związkowi inicjowali spotkania w miejscach pracy, ale także poza nimi, np. odwiedzali ludzi w domach, rozmawiali przed bramami zakładów czy na przystankach autobusowych. Ostatnio  przeprowadzono dwie takie akcje – pod sklepami sieci Lidl i w DCT Gdańsk.

Niewątpliwym utrudnieniem w minionej kadencji skutecznych działań w tym zakresie była lawinowa ucieczka pracodawców od umów o pracę na rzecz tzw. atypowych form zatrudnienia – głównie umów cywilnoprawnych. Stąd zaangażowanie Związku w walkę z umowami śmieciowymi („Śmieci na śmieci”), akcje protestacyjne i skargi do instytucji europejskich, które przyniosły swój skutek.

Wielki potencjał w pozyskiwaniu nowych członków stanowią organizacje już istniejące. W tym celu Dział Szkoleń przeprowadził 25 szkoleń, w których uczestniczyło 248 osób z 71 organizacji związkowych. W celu monitorowania i wsparcia uczestników szkoleń z zakresu „Pozyskiwania nowych członków” sporządzane były pisemne raporty i organizowane cykliczne spotkania poszczególnych grup szkoleniowych z trenerami.

Aby być skutecznym, warto korzystać z dobrych przykładów. Prezentowaliśmy je m.in. w „Magazynie Solidarność”, przedstawiając organizacje zakładowe, które na polu rozwoju Związku odnosiły sukcesy. W naszym miesięczniku publikowaliśmy także porady dotyczące tego tematu. Pomagaliśmy też w opracowywaniu związkowych ulotek.

 

W obronie naszych praw

Niestety, wielu pracowników musiało walczyć o swoje prawa w zakładach pracy. Wspierali ich w tym prawnicy z Działu Prawnego. Udzielili oni prawie 8 tysięcy porad dla organizacji związkowych i około 8300 w sprawach indywidualnych. Sporządzili 184 opinie prawne. Dodajmy, że w ponad 300 sprawach reprezentowali związkowców przed sądami pracy różnych instancji, a 80 proc. z nich zakończyło się wygraną.

Najczęstszymi tematami porad i prowadzonych spraw były: prawo pracy, projekty regulaminów pracy, projekty zakładowych układów zbiorowych pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo majątkowe i spadkowe, dyskryminacja w miejscu pracy, mobbing.

W obronie praw pracowniczych oraz społecznych gdańska „Solidarność” organizowała pikiety i manifestacje. Wymieńmy tylko niektóre z nich: wrzesień 2010 r. w Warszawie – ogólnopolska manifestacja „Godna płaca, godna emerytura”, maj 2011 r. – pikieta w Gdańsku przeciwko polityce rządu PO-PSL wobec gospodarki morskiej, czerwiec 2011 r. – manifestacja w Warszawie, zorganizowana w przeddzień objęcia przez Polskę prezydencji w UE, marzec 2012 r. – pikieta kobiet oraz miasteczko namiotowe w Warszawie w proteście przeciw wydłużeniu przez rząd wieku emerytalnego, w tym samym miesiącu – pikieta Sekcji Oświaty i Wychowania w Gdańsku pod hasłem „Zła sytuacja w oświacie” oraz pikieta pracowników portu Gdańsk przeciwko zagrożeniom bezpieczeństwa przeładunku spowodowanymi likwidacją Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej, październik 2012 r. – pikieta Sekretariatu Służb Publicznych w Warszawie przeciwko cięciom budżetowym, czerwiec 2013 r. – pikieta pracowników Malmy w Gdańsku przeciwko sprzedaży zakładu oraz protest w Gdańsku pracowników Grupy Kapitałowej Energa pod hasłem „Brak dialogu społecznego”, wrzesień 2013 r. w Warszawie – Ogólnopolskie Dni Protestów „Dość lekceważenia Społeczeństwa”, a w listopadzie kontynuacja akcji i manifestacja w Gdańsku pod tym samym hasłem.

Akcje ulotkowe prowadzone były m.in.: w 2011 r. w sklepach i pod siedzibą Giełdy Papierów Wartościowych i Aegonu w obronie nowo powstałej organizacji związkowej w firmie Graal, w marcu 2013 r. w Gdyni przed Lidlem jako odpowiedź na brak dialogu pracodawcy ze związkiem zawodowym, w grudniu 2013 na ulicach Gdańska na rzecz skrócenia czasu pracy w handlu w Wigilię, w lutym 2014 r. w Gdańsku i Gdyni pod hasłem „Nie kupujemy w Lidlu” przeciwko zwolnieniu przewodniczącej „S” oraz aby zwrócić uwagę na sytuację pracowników tej branży. W marcu br. Region zorganizował pikietę także przed konsulatem Federacji Rosyjskiej w proteście wobec ingerencji Rosji na Ukrainie.

Co roku jesienią podczas Bałtyckiego Tygodnia Kampanii, organizowanego przez Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków i Sekcję Krajową Portów Morskich, związkowcy kontrolowali warunki pracy i płacy w portach i na statkach.

W październiku ub.r. przedstawiciele oświatowej „Solidarności” Regionu Gdańskiego odwiedzili biura pomorskich parlamentarzystów, pozostawiając tam petycję zawierającą między innymi opinie Związku dotyczące propozycji zmian w Karcie nauczyciela.

 

Profesjonalny Związek

Nie tylko liczba członków świadczy o sile Związku. Wiemy, że tylko profesjonalni związkowcy mogą być skuteczni w dialogu z pracodawcą. Dlatego jednym z ważniejszych działań „Solidarności” jest szkolenie działaczy związkowych. O poziom ich wiedzy i umiejętności dbają szkoleniowcy z Działu Szkoleń, za który odpowiedzialny w Prezydium ZRG jest Bogdan Olszewski. Podczas minionej kadencji zorganizowano 197 szkoleń, w których wzięło udział prawie 2800 związkowców. Dotyczyły one między innymi: prawa pracy i związkowego, mobbingu, pracy skarbników, funduszu socjalnego, ordynacji wyborczej, walki ze stresem, dyskryminacji w pracy, negocjacji, zarządzania sobą, kształtowania wizerunku działacza związkowego, kodeksu pracy, działalności komisji rewizyjnych, prawa oświatowego, obsługi komputera oraz wiedzy z zakresu ekonomii.

Szkoleniami dla związkowców zajmuje się także Dział Programów Europejskich, nad którym sprawuje pieczę Zbigniew Kowalczyk. Podczas kadencji zrealizowano 14 projektów europejskich. Przy  ich realizacji Zarząd Regionu współpracuje z organizacjami pracodawców, m.in. Forum Okrętowym i Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jak również z partnerami zagranicznymi.

Ze szkoleń organizowanych przez Dział Programów Europejskich skorzystało prawie 3900 osób. Były to m.in.: szkolenia zawodowe, jak np. na prawo jazdy kat. C lub E, z obsługi koparko-spycharek, wózków widłowych, dźwigów, suwnic, maszyn do wytwarzania masy bitumicznej, spawania, programowania obrabiarek CNC czy też projektowania CAD, grafiki komputerowej, administracji sieci komputerowych oraz szkolenia miękkie, m.in.: dot. zarządzania czasem, zarządzania wiedzą i wiekiem, komunikacji i perswazji, radzenia sobie ze stresem i umiejętności podejmowania decyzji, a także szkolenia komputerowe na różnych poziomach zaawansowania, językowe, dotyczącego doradztwa zawodowego.

 

Pomoc bezrobotnym

Podstawowym zadaniem związku zawodowego jest reprezentowanie interesów osób pracujących, gdańska „Solidarność” nie zapomina o również o bezrobotnych. Pomoc w poszukiwaniu pracy oraz poradnictwo oświatowe to zadanie związkowego Biura Pracy, którym kieruje Zbigniew Kowalczyk. W ciągu minionych czterech lat z pomocy biura skorzystało ponad 11 500 osób. Biuro pozyskało ponad 3100 ofert pracy, a około 400 osób potwierdziło podjęcie pracy. Ważną pomocą dla poszukujących pracy jest poradnictwo zawodowe. Korzystający z niego uzyskują wiele potrzebnych informacji, m.in. na temat instytucji, w których można uzyskać pomoc przy zakładaniu własnej firmy, o możliwościach kształcenia, przekwalifikowania się i doskonalenia zawodowego, ale także otrzymują wsparcie w postaci szkoleń dot. sporządzania dokumentów aplikacyjnych, coachingu, kariery dla osób bezrobotnych, w tym m.in.: tworzenia strategii rozwoju kariery, identyfikacji ograniczeń, mocnych i słabych stron, wyznaczania krótko- i długoterminowych planów zawodowych, networkingu w budowaniu kariery, marketingu własnej osoby na rynku pracy.

 

Wiem więcej

Informacja i promocja działań Związku w Regionie jest ważnym elementem budowania siły NSZZ „Solidarność”. W badaniach ankietowych właśnie na wagę informacji związkowej zwraca uwagę większość respondentów. Działania z tego zakresu są realizowane przez wszystkie działy Regionu, ale ich koordynacją zajmuje się przede wszystkim Dział Informacji i Promocji, którym kieruje Jacek Rybicki. Do końca 2010 r. opiekę nad działem sprawował Wojciech Książek. Dział realizuje zadania wyznaczone Uchwałą Programową i uchwałami Zarządu Regionu – m.in. dotyczącymi programu „Wiem więcej” i „Razem bezpieczniej” przyjętymi przez ZR w lutym 2011 roku.

Podstawowym zadaniem Działu Informacji i Promocji jest cykliczne wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie strony internetowej ZR oraz kontakty z mediami. Miesięcznik „Magazyn Solidarność” przedstawia w pigułce informacje dotyczące Związku, ale także jest w nim miejsce na wywiady z ciekawymi ludźmi, reportaże, relacje z wydarzeń, materiały historyczne, raporty. Obok ukazującego się co miesiąc w nakładzie blisko 9 tys. egz. „Magazynu Solidarność” i Biuletynu „ściennego”, od marca 2011 roku dział redaguje i wysyła na adresy mailowe co tydzień Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności (IBIS), docierający do ponad 2 tysięcy osób. Do końca maja wydano już 168 numerów IBIS-a.

Nasi członkowie, ale nie tylko oni, korzystają z informacji zamieszczanych na stronie internetowej Regionu Gdańskiego. Codziennie ukazują się tam informacje dotyczące między innymi Związku, tematów społecznych, historii oraz polityki. Na stronę internetową www.solidarnosc.gda.pl w miesiącu wchodzi ok. 10-12 tys. osób (ok. 35 tys. odsłon).

W połowie 2012 r. uruchomiona została TV Solidarność Gdańsk, w której zrealizowano około 60 materiałów: relacji i reportaży. Najczęściej dotyczyły one akcji związkowych, konferencji, relacji z uroczystości. Były także wspomnienia ludzi, którzy tworzyli „Solidarność”.

Dział Informacji i Promocji przygotował także wystawy fotograficzne, jak np. „Grudzień ’70 w Trójmieście” z okazji 40 rocznicy wydarzeń grudniowych (grudzień 2010), z okazji beatyfikacji Jana Pawła II (maj 2011), na temat strajków w 1988 roku (sierpień 2013) oraz dot. wizyty płk. Ryszarda Kuklińskiego w Gdańsku, a także z okazji 20-lecia „Magazynu S”.

Nowością było zorganizowanie spotkań dla przedstawicieli organizacji zakładowych Regionu Gdańskiego. Pierwsze dwa spotkania odbyły się w kinie Neptun w Gdańsku, spotkanie w 2014 r. miało miejsce w Filharmonii Bałtyckiej. Uczestniczyło  w nich od 850 do 1000 osób. W trakcie spotkań wręczane były nagrody w kolejnych edycjach konkursu na najlepsze organizacje związkowe. Przeprowadzono również akcję zbierania odpowiedzi na pytanie: Dlaczego należę do NSZZ „Solidarność”?

 

O przeszłości i o przyszłości

Gdańska „Solidarność” nie zapomina o swoich korzeniach. Stałym punktem w związkowym kalendarzu są coroczne uroczystości organizowane z okazji ważnych dat z historii Polski i „Solidarności” m.in. wydarzeń z Grudnia’ 70, powstania „Solidarności” w sierpniu 1980 r., wprowadzenia stanu wojennego czy strajków
z 1988 r.

Pomorscy związkowcy czynnie włączają się w służbę przy grobie bł. księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, która trwa nieprzerwanie od 1984 roku, kiedy to zamordowano kapelana „Solidarności”. Regionalnym koordynatorem służby jest Krzysztof Żmuda.

Region Gdański organizuje również w szkołach lekcje z historii, umożliwiając młodym ludziom poznanie bohaterów niedawnych ważnych dla Polski wydarzeń. W minionej kadencji odbyło się 70 lekcji z najnowszej historii Polski w 13 szkołach, w których wzięło udział ok. 1900 osób.

Prowadzimy praktyki studenckie. Realizuje je Biuro Pracy i Dział Informacji i Promocji od 2008 r. W ramach podpisanej umowy z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Gdańsku przyjmujemy najczęściej adeptów kierunków dziennikarstwa, politologii i europeistyki. Od 2011 r. praktyki w Biurze Pracy odbywają osoby studiujące poradnictwo zawodowe.

Organizacje związkowe, ale także indywidualni związkowcy wspierają finansowo Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”, funkcjonujący przy Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Krzysztof Dośla, prezesem zarządu Zbigniew Kowalczyk, a przewodniczącym kapituły Wojciech Książek. Co roku stypendia „Solidarności” otrzymuje około 40 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami w nauce, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły oraz rozwijają swoje pasje i zainteresowania, np. naukowe, muzyczne, sportowe czy plastyczne. W zeszłym roku Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia przekazywanie na jej rzecz 1 procenta podatku.

Olga Zielińska

„Magazyn Solidarność” nr 6/2014

 

Członkowie Zarządu Regionu

Członkami Zarządu Regionu w minionej kadencji byli: Krzysztof Adamczyk, Dariusz Adamski, Marek Albecki, Krzysztof Andraszewicz, Barbara Bakun-Czyżykowska, Bożena Blümel, Andrzej Bogucki, Bożena Brauer, Zbigniew Brzeska, Andrzej Cenacewicz, Ewa Ceroń-Szmaglińska, Mieczysław Chełminiak (zmarł w 2010 r.), Jan Cuber, Krzysztof Czerwiński, Krzysztof Dośla, Janusz Dworakowski, Cezary Fiutowski, Jolanta Florkowska, Edward Fortuna, Kazimierz Franek, Ryszard Gajewski, Stefan Gawroński, Ireneusz Gordon, Karol Guzikiewicz, Zdzisława Hacia, Zbigniew Jakubowski, Andrzej Janzen, Irena Jenda, Sławomir Kalwasiński, Mirosław Kamieński, Benedykt Kerlin, Jan Klassa, Daniel Klawikowski, Józefa Konwińska, Wojciech Korytowski, Stanisław Kotyński, Zbigniew Kowalczyk, Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Marzena Krefta, Wojciech Książek, Roman Kuzimski, Ryszard Lis, Mirosław Madej, Andrzej Mieczkowski (złożył rezygnację), Dariusz Mierzwa, Roman Milczewski, Alicja Olszewska, Bogdan Olszewski, Iwona Orszulak, Mirosław Piórek, Damian Piskorski, Mariusz Połom, Jacek Prętki, Krzysztof Prokopiuk, Jerzy Protasewicz, Jacek Rybicki, Józef Rymsza, Krzysztof Rzeszutek, Andrzej Siewruk, Zbigniew Sikorski, Florian Słończyński, Ewa Szachta (rezygnacja), Tadeusz Szymański, Krystyna Taranowska, Bogdan Tyloch, Grzegorz Tylski, Kazimierz Waldowski, Wiktor Wiszniewski, Jacek Żalikowski, Krzysztof Żmuda.

Prezydium Zarządu Regionu

W składzie Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego, któremu przewodniczył Krzysztof Dośla, byli także: Roman Kuzimski (Dział Organizowania i Rozwoju), zastępca przewodniczącego, Stefan Gawroński, skarbnik, Bogdan Olszewski (Dział Szkoleń) sekretarz oraz członkowie: Zbigniew Kowalczyk (Dział Programów Europejskich), Wojciech Książek (Dział Prawny), Mirosław Piórek (do 29.11.2012 r.), Jacek Rybicki (od 1.01.2011 r.) (Dział Informacji i Promocji), Tadeusz Szymański oraz śp. Mieczysław Chełminiak (do 29.09.2010 r.). Prezydium odbyło 176 posiedzeń, przyjęło 384 decyzje i 10 stanowisk.

Oddziały Zarządu Regionu

Region Gdański realizuje swoją politykę także poprzez oddziały. Największy to Oddział Gdynia, którym kieruje Aleksander Kozicki. Oddziałem Tczew kieruje Marek Nagórski, Oddziałem Chojnice – Bogdan Tyloch, Oddziałem Starogard Gdański – Zdzisław Czapski, Oddziałem Kościerzyna –  Józef Rymsza, Oddziałem Malbork – Florian Słończyński, Oddziałem Pruszcz Gdański – Ludwik Jakubek, Oddziałem Wejherowo – Irena Siudek. Biurami w Pucku i w Kartuzach kieruje Stefan Rambiert, Biurem w Lęborku – Stanisław Jakonis.

Regionalna Komisja Rewizyjna

Zenon Cała, Eugeniusz Dosz, Halina Fedzio, Jadwiga Jeleniewska, Jolanta Kamińska, Dorota Kowalczyk-Juraszek, Cezary Kozierkiewicz, Adam Lesiak, Leszek Lisiecki – przewodniczący, Gabriela Martyńska, Krystyna Recław, Andrzej Wojewoda, Anna Woroniecka.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę