Raporty pracy w umowach zlecenie

Od 1 stycznia konieczne jest sporządzanie raportów o czasie wykonania zlecenia. Są one podstawą rozliczeń między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Wynagrodzenie zleceniobiorcy/ świadczeniobiorcy powinno być ustalane w kontrakcie w taki sposób, aby kwota uposażenia za każdą godzinę pracy nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (w 2017 r. – 13 zł brutto). Przy umowach zawartych na czas dłuższy niż miesiąc wprowadzono dodatkowo obowiązek dokonywania wypłaty uposażenia w wysokości ustalonej przy uwzględnieniu minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu. Tym samym wykonawcy zlecenia trzeba co miesiąc wypłacić wynagrodzenie w kwocie wynikającej z przemnożenia liczby godzin poświęconych na realizację przedmiotu tej umowy przez stawkę minimalną brutto/ godz. obowiązującą w danym roku. Pozostała kwotę wynikającą z umowy można wypłacić później, w terminie wynikającym z umowy.

Należy także określić sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Gdy strony go nie ustalą zleceniobiorca/ świadczeniobiorca przedkłada informacje o liczbie godzin pracy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej w terminie poprzedzającym dzień wypłaty wynagrodzenia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę