Raport OIP w Gdańsku: Pracownik chce legalnych i uczciwych warunków

Jak wygląda przestrzeganie prawa pracy i BHP na pomorskim rynku pracy, czy ograniczenie handlu w niedziele jest przestrzegane, na ile praca cudzoziemców odbywa się na cywilizowanych, zgodnych z naszym prawem, regułach? Odpowiedzi na te pytania przynosi sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku za 2018 rok.

W 2018 roku inspektorzy pracy OIP w Gdańsku przeprowadzili 5132 kontrole w 4129

zakładach pracy, w których pracowało 254 tysiące osób, w tym 11 382 cudzoziemców. Wydano 10 107 decyzji, które regulowały warunki pracy 107 tysięcy osób.

Inspektorzy pracy zajmowali się zwalczaniem patologii zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, przekraczania czasu pracy i wypłaty nielegalnego wynagrodzenia za pracę oraz legalnością zatrudnienia. Kontynuowane były kontrole przestrzegania minimalnej stawki godzinowej za pracę wykonywaną w ramach umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Nowym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy były kontrole przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

Niewypłacone pensje

W 2018 r. w województwie pomorskim inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w wypłatach świadczeń pracowniczych na 6,4 mln zł.

Na 25 marca 2019 r. pracodawcy zrealizowali 126 decyzji płatniczych PIP, wypłacając 2,4 mln zł dla 1338 pracowników, oraz wnioski i polecenia, wypłacając pracownikom 2,86 mln zł.

I tak na przykład kontrola wypłat minimalnego wynagrodzenia (948 kontroli w 882 podmiotach, w których 19 342 osoby świadczyły pracę na podstawie umów cywilnoprawnych) zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych spowodowała 449 wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości w wypłacie minimalnej stawki dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i 26 poleceń ustnych. Inspektorzy nałożyli 32 mandaty, na łącznie 41,9 tys. zł. W dziesięciu przypadkach przeciwko osobom odpowiedzialnym za wykroczenia inspektorzy pracy skierowali wnioski o ukaranie do sądu karnego.

Skargi

W 2018 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wpłynęło 3996 skarg i w stosunku do 2017 r. liczba skarg wzrosła o 4,7 proc.

56,2 proc. rozpatrzonych skarg było zasadnych lub częściowo zasadnych. W większości dotyczyły wynagrodzeń za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Po raz kolejny zwiększyła się liczba skarg składanych przez cudzoziemców (288 skarg) w stosunku do lat ubiegłych (2016 r.: 60, 2017 r.: 234).

Liczba skarg i wniosków składanych przez organizacje związkowe w porównaniu z rokiem 2017 spadła ze 106 skarg do 56 w 2018 r. Aż 30 skarg złożonych przez związki zawodowe było zasadnych. Wzrost liczby skarg związkowych w 2017 r. wynikał z wprowadzenia przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

W 2018 r. najwięcej zarzutów podnoszonych przez związkowców w skargach dotyczyło czasu pracy, następnie wynagrodzeń za pracę oraz stosunku pracy.

W ubiegłym roku inspektorzy pracy wydali łącznie 736 mandatów karnych dotyczących 1731 wykroczeń. Kwota grzywien w postępowaniu mandatowym to 898 tys. zł. Średni mandat opiewał na 1220 zł.

ASG

(Raport OIP o kondycji pomorskiej pracy znajdzie swoje szczegółowe omówienie w majowym Magazynie Solidarność)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę