Raport o bezrobociu w Polsce

Bezrobocie w Polsce ma charakter bezrobocia długotrwałego. Mianem bezrobotnego określa się 9 proc. dorosłych Polaków – wynika z badań CBOS „Bezrobotni 2016 r.”. Jedna trzecia dorosłych Polaków to osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy. Bezrobocia do tej pory nie doświadczyło 58 proc. respondentów.

Z raportu CBOS wynika, że w ciągu ostatniego roku odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia zmniejszył się o 2 punkty procentowe. Jednak aż jedna trzecia dorosłych Polaków to osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy. Bezrobocia do tej pory nie doświadczyło niemal trzy piąte badanych (58 proc.).

Bezrobocie w Polsce ma w przeważającym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego. Trzy piąte osób bezrobotnych (61 proc.) pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym jedna szósta (16 proc.) nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś jedna trzecia (34 proc.) nie pracuje od ponad pięciu lat. Z kolei respondenci, którzy nigdy nie doświadczyli bezrobocia, to – jak wynika z deklaracji – głównie osoby najstarsze, mające, co najmniej 65 lat (87 proc. wskazań), a w drugiej kolejności także najmłodsi badani – w wieku od 18 do 24 lat (73 proc.).

Z deklaracji bezrobotnych wynika, że jedynie połowa z nich zarejestrowana jest w urzędzie pracy. Jak zaznaczają autorzy odsetek takich deklaracji jest wyraźnie niższy niż w poprzednich latach. Zdecydowana większość bezrobotnych (73 proc) przyznaje, że podstawowym źródłem ich utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny. Z własnej pracy – głównie dorywczej (19 proc.), a sporadycznie stałej (2 proc.) lub z drobnego handlu (2 proc.) – utrzymuje się niespełna jedna czwarta zdeklarowanych bezrobotnych .

Jeśli chodzi o świadczenia z opieki społecznej, instytucji charytatywnych oraz Kościoła to stanowią one podstawowe źródło środków do życia dla 13 proc. respondentów pozostających bez pracy, zaś głównie z zasiłku dla bezrobotnych żyje, co dwunasty ankietowany(8 proc.). Jedynie nieliczni przyznają, że utrzymują się na ogół z wyprzedaży posiadanych przedmiotów (1 proc.).

Ponad połowa bezrobotnych chciałaby zmienić swoją sytuację i poszukuje zatrudnienia (56 proc.) lub już je znalazło (5 proc.).

Niemal dwie piąte badanych (39 proc.) stanowią zdeklarowani bezrobotni, którzy nie podejmują żadnych działań w tym kierunku. „Przyjmując definicję, że bezrobotny to człowiek, który nie ma stałego zatrudnienia, ale jest gotów podjąć pracę i aktywnie jej poszukuje – sprawia, że ich status, jako bezrobotnych można podać w wątpliwość” – oceniają autorzy badania.

Źródło: hd, Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę