Rada Dialogu Społecznego – nowe otwarcie

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podczas nadzwyczajnego posiedzenia 26 marca b.r. ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego wynegocjowany przez partnerów społecznych i rząd wstępnie przyjęty przez rząd, organizacje pracowników i pracodawców podczas spotkania z 20 i 21 marca. Teraz wszystkie strony rozmów mają do 3 kwietnia b.r. czas na przedstawienie ostatecznego stanowiska na temat projektu. Rada Dialogu Społecznego powołana ma być w miejsce Komisji Trójstronnej. Projekt zakłada też utworzenie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego przy marszałkach województw w miejsce Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.   

Nie będzie jednak powiązania Rady z Sejmem, jednak w przeciwieństwie do Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, członkowie Rady Dialogu Społecznego powoływani będą przez prezydenta.

Pracami RDS pokieruje przewodniczący Rady, czyli powoływany na rok (rotacyjnie) przedstawiciel każdej ze stron dialogu. Jej biuro nadal będzie funkcjonować przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i to ono powoła dyrektora biura na wniosek Rady. Będzie on podlegał przewodniczącemu RDS, co zwiększy niezależność tej instytucji dialogu społecznego w porównaniu z Komisją Trójstronną.

Ustawa o RDS zwiększa uprawnienia związków zawodowych i pracodawców w relacjach ze stroną rządową. Każdej ze stron przysługiwać będzie prawo wnoszenia spraw pod dyskusję Rady.

Projekty rządowe opiniować będą partnerzy społeczni. Rząd, jeśli nie uwzględni ich stanowiska, będzie musiał to uzasadnić.

Strona społeczna, co ważne, otrzyma pośrednią inicjatywę ustawodawczą, czyli uprawnienie do składania rządowi własnych, wspólnie uzgodnionych projektów. Jeśli rząd je odrzuci, musi  uzasadnić swoją decyzję.

RDS uzyska też prawo do wysłuchania publicznego, kierowania zapytań do poszczególnych ministrów, obowiązek rządu do przedstawienia na początku roku wykazu prac legislacyjnych i programowych, prawo występowania do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Posiedzenia Rady będą się odbywały co najmniej raz na dwa miesiące i będą jawne.

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego przy marszałkach województw, a nie jak do tej pory przy wojewodach. WRDS będą opiniowały projekty strategii rozwoju województwa i programy z zakresu działalności związków zawodowych i organizacji pracodawców. Strony będą mogły zawierać porozumienia oraz zajmować się konfliktami, szczególnie pomiędzy pracodawcami i pracownikami. W tych sprawach WRDS będzie mogła powołać osobę z tzw. misją dobrej woli.

Nowy projekt zaakceptowały NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Pozostałe organizacje i rząd powinny to zrobić w ciągu tego tygodnia.

Jak czytamy w projekcie  o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego do kompetencji Rady oraz jej stron należy w szczególności: opiniowanie projektów założeń, projektów ustaw oraz projektów innych aktów prawnych, inicjowanie procesu legislacyjnego.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę