Przypominamy o wsparciu dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Od dwóch miesięcy obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa przyznaje działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej następujące uprawnienia:

Stałe świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł miesięcznie, które będzie podlegało waloryzacji;

Możliwość przyznania pomocy pieniężnej osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych. Pomoc pieniężna może być przyznana w szczególności na pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu przedmiotów ortopedycznych, zakupu ułatwiających pracę i życie środków pomocniczych, dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa lub opłacania pomocy pielęgnacyjnej. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie: pomocy jednorazowej w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zaistnienia zdarzeń losowych do wysokości 150 procent najniższej emerytury lub na częściowe pokrycie kosztów, o których mowa wyżej, do wysokości 300 procent najniższej emerytury; pomocy okresowej do wysokości 100 procent najniższej emerytury miesięcznie, w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia. Pomoc pieniężną w formie pomocy jednorazowej przyznaje się nie częściej niż raz na 12 miesięcy, natomiast pomoc pieniężną w formie pomocy okresowej przyznaje się na okres do 6 miesięcy. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na innych warunkach;

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo do korzystania z leczenia specjalistycznego bez skierowania;

Prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej;

Okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub okresy internowania uwzględnia się w wymiarze podwójnym przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej, na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

Możliwość udzielania przez samorząd terytorialny pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Stan prawny na 27.10 2017 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę