Przed WZD Regionu Gdańskiego

Kilkanaście nowo utworzonych organizacji związkowych, skupiających blisko 800 członków „S”, 1423 przeszkolonych osób, 4 499 porad prawnych – to tylko przykładowe dane zawarte w Informacji o działalności ZRG NSZZ „S” od 2014 roku do marca 2016 r., przyjętej przez  regionalne władze Związku 16 maja.

Zdjęcie: Olga Zielińska

zrg-maj2016

Na 9 czerwca br. zaplanowane jest Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego. Przedyskutowano też projekt ustawy o związkach zawodowych oraz  stanowisko Komisji Krajowej „S” na temat wieku emerytalnego (patrz niżej). Nasz Związek opowiada się za przywróceniem wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz za wprowadzeniem możliwości przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek, uzależnioną od okresów opłacania składek. Gośćmi ZRG były też osoby zaangażowane w negocjowanie Układu Zbiorowego Pracy w terminalu DCT.
– Udało się podpisać układ z pracodawcą, który między innymi wprowadza dodatki za pracę w dni świąteczne i pracę w godzinach nocnych, podwyżkę płac, oraz regulamin premiowania – mówił Mariusz Skrzypek, organizator związkowy, a Maciej Konopka z NSZZ „S” w DCT podziękował pracownikom Działu Organizowania i Rozwoju oraz Biura Prawnego ZRG, za pomoc w negocjacjach.

Stanowisko KK nr 1/16 ws. wieku emerytalnego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podtrzymuje stanowisko Związku określonew  decyzji Prezydium Komisji Krajowej nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, jak również w stanowisku z dnia 18 lutego 2016 r., reprezentatywnych Central Związków Zawodowych stanowiących stronę związków zawodowych Rady Dialogu Społecznego, w sprawie przedmiotowego projektu.

Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet  oraz 65 lat dla mężczyzn wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, jak również zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej, zawartej pomiędzy kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” w dniu 5 maja 2015 roku.

Oczekujemy jednocześnie, że podczas prowadzonych prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej od stażu pracy – liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od formy zatrudnienia. Postulujemy wprowadzenie dla osób legitymujących się: kobiety trzydziestopięcioletnimi, a mężczyźni czterdziestoletnimi okresami składkowymi, możliwości skorzystania z prawa do emerytury, bez konieczności spełnienia innych warunków.

Wnosimy do Rządu RP o uwzględnienie tych rozwiązań w stanowisku rządu do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw.

Wyrażamy jednocześnie gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów w tych kwestiach, jak również w sprawie rozwiązań systemowych dla funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę