Przeciw pracowniczemu wykluczeniu pakt ZUS i PFRON

Umowę o współdziałaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością podpisały zarządy tych instytucji.

Prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS oraz Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRON podpisali 31 maja 2017 r.  dwa porozumienia. Pierwsze o współpracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, a drugie   o wsparciu finansowym dla ZUS w związku z planami zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Porozumienie o współpracy podpisane zostało pod auspicjami Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztofa Michałkiewicza, pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki sfinansowaniu przez Fundusz dostosowania stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych ZUS zwiększy zatrudnienie tej grupy osób do 6 proc. wszystkich zatrudnionych w Zakładzie. Obecnie Zakład zatrudnia blisko 1,6 tys. niepełnosprawnych, co stanowi 3,5 proc załogi. Oddziały ZUS w województwie pomorskim zatrudniają łącznie 139 niepełnosprawnych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Dzięki sfinansowaniu przez Fundusz dostosowania stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych Zakład zwiększy zatrudnienie tej grupy osób.

- Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Naszym naturalnym sojusznikiem jest administracja i instytucje publiczne, które ze względu na społeczną siłę oddziaływania powinny być liderami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mówi Robert Kwiatkowski, Prezes Funduszu.

Porozumienie o współpracy między ZUS a PFRON, przewiduje promocję kompleksowej rehabilitacji osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także wprowadzenie narzędzi służących tworzeniu warunków do powrotu i utrzymania się tych osób na rynku pracy.

Strony porozumienia deklarują prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych służących aktywizacji niepełnosprawnych. Drugie z porozumień to pierwszy widoczny efekt współpracy. W ramach programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, ZUS otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także na wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych.

- Osoby niepełnosprawne to pełnosprawni pracownicy. Musimy wykorzystać w Zakładzie potencjał i doświadczenie tych osób, tym bardziej, że niejednokrotnie ten ich potencjał jest większy niż osób pełnosprawnych. Chcemy by Zakład był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę