Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w górę

Przeciętne miesięczne nominalne i realne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale br. wzrosły w skali roku szybciej niż w pierwszym. Nominalne emerytury i renty w obu systemach rosły wolniej niż płace w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wyniosło 4433,94 zł i było o 5,0 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem notowano wzrost o 4,0 proc.).

Wyższy niż przeciętnie wzrost płac obserwowano w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 6,7 proc.), górnictwie i wydobywaniu (6,6 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (6,3 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (5,9 proc.), przetwórstwie przemysłowym oraz zakwaterowaniu i gastronomii (po 5,7 proc.).

Dane dotyczą płac w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Z kolei w czerwcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 508,08 zł i było o 6,0 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu w maju br. o 5,4 proc. oraz w czerwcu ub. roku o 5,3 proc.).

W czerwcu przeciętne wynagrodzenia wzrosły we wszystkich obserwowanych sekcjach, a najbardziej w górnictwie i wydobywaniu (o 21,4 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,4 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (o 7,7 prac), naprawie pojazdów samochodowych (o 7,6 proc.), pozostałej działalności usługowej i handlu (o 7,3 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,6 proc.) oraz informacji i komunikacji (o 6,1 proc.).

Z kolei przy wyższych niż przed rokiem cenach konsumpcyjnych, siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu br. pozostała podobna jak przed rokiem, a rolników indywidualnych – obniżyła się.

(na podst. GUS)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę