Propozycja nowego Prawa oświatowego do poprawki

Projekt ustawy Prawo oświatowe, wprowadzającej reformę oświaty budzi zastrzeżenia oświatowej „Solidarności”. Niepokoi brak rzeczywistego zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz koszta planowanej reformy, która może przekroczyć miliard złotych. Uwagi zgłosiła jak już wielokrotnie informowaliśmy gdańska oświatowa „Solidarność”. Zastrzeżenia zgłosiło też Rządowe Centrum Legislacji, określając reformę jako „blankietową”.   

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas nadzwyczajnego posiedzenia w Warszawie przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw. Związkowcy „S” omawiali projekty ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę   Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.

Rada zgłosiła zastrzeżenia dotyczące zabezpieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym wydatków związanych ze zwolnieniami. „Solidarność”, zgodnie z gdańskim stanowiskiem „S” domaga się też przygotowania pakietu osłonowego.

Ponadto Związek oczekuje wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych wszystkich typów w nowej formule, zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy.

W związku z planowaną reformą ustroju szkolnego Rada KSOiW  domaga się od rządu  pakietu osłonowego gwarantującego m.in.:

  1. Przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela, czyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wszystkich nauczycieli we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.
  2. Wprowadzenie:

-  standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym  określeniem podziałów na grupy,

-  rocznego płatnego urlopu szkoleniowego dla nauczycieli w  celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji,

-  programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

  1. Wydłużenie stanu nieczynnego dla nauczycieli do 12 miesięcy.

W  celu zabezpieczenia miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wygaszanych gimnazjów NSZZ „Solidarność” proponuje zapisać w projekcie ustawy,                      aby z dniem 1 września 2017 roku organ stanowiący samorządowy, prowadzący dotychczasowe gimnazjum musiał obligatoryjnie przekształcić gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub liceum/ technikum albo włączyć gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.

Rada KSOiW przypomina w opinii wcześniejsze postulaty NSZZ „Solidarność”, tj.: wprowadzenie jednoznacznych zapisów art. 42 ust. 2, ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zmianę statusu zawodowego asystenta i włączenie go do ustawy KN, finansowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.

Jednym z postulatów jest podwyższenie wynagrodzeń w oświacie o 20 procent.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę