Prawnicy gdańskiej „S” na XIII Forum Prawników Związkowych

XIII Forum Prawników Związkowych odbyło się w Goniądzu na Podlasiu 8 i 9 września 2015 r. Organizatorem spotkania było Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Prawnicy z poszczególnych regionów, struktur branżowych i problemowych NSZZ „S” dyskutowali w szczególności o aktualnych zmianach prawa pracy, umowach terminowych, ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, tendencjach rozwojowych oraz zagrożeniach dla pracowników.

Dwa dni obrad wypełniły dyskusje merytoryczne. Ekspert zewnętrzny, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Leszek Mikrus, przedstawił założenia nowelizacji kodeksu pracy pod kątem przepisów o umowach terminowych, które zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r. Z założenia ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1220) ma ograniczać nadużywanie umów na czas określony, a nowelizacja związana jest m.in. ze skargą NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej. Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zapoznała uczestników z nową instytucją dialogu trójstronnego – Radą Dialogu Społecznego oraz omówiła tzw. Semestr Europejski. Z kolei dr Ewa Podgórska-Rakiel z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej analizowała możliwe kierunki rozwoju zbiorowego prawa pracy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 1/13), który dotyczył wolności koalicji związkowej osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Dr hab. Krzysztof Woźniewski (prof. UG) i mec. Tomasz Wiecki z Zespołu Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” omówili aspekty karne w działalności związkowej na tle wybranych przykładów z praktyki.

W ostatnim dniu Forum dr Waldemar Uziak z Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zespołu Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przeanalizował wyrok TSUE w sprawie C-396/13  Elektobudowa S.A w kontekście dyrektywy 96/71/ WE oraz przy aktywnym udziale uczestników Forum, omówił wybrane problemy czasu pracy. Wiele emocji wzbudził końcowy panel dyskusyjny po prezentacji prof. Leszka Mitrusa związanej z ideą jednolitej umowy o pracę. Biorący udział w panelu Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, podkreślał, że zastosowanie w praktyce jednolitej umowy o pracę ukształtowanej wyłącznie jako obniżenie obecnych standardów pracy może raczej przyczynić się do utrzymania segmentacji rynku pracy i na pewno nie wpłynie na poziom ochrony pracowników.

Źródło: Dział Informacji Komisji Krajowej fot. solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę