Prawie 3 mln Polaków poniżej minimum egzystencji

Około 2,8 mln osób w gospodarstwach domowych żyło w 2014 r. poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji), natomiast poniżej granicy ubóstwa relatywnego (tzn. w takich, w których wydatki wynosiły mniej niż 50 proc. średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych) – około 6,2 mln osób  – tak wynika z danych GUS. Liczbę osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa, czyli poniżej progu interwencji socjalnej szacuje się na ok. 4,6 mln.

Stopa ubóstwa skrajnego wyniosła w 2014 r. 7,4 proc., a relatywnego – 16,2 proc., natomiast zasięg ubóstwa ustawowego – 12,2 proc.

Aż 6,5 proc. osób dotkniętych ubóstwem skrajnym to ludzie, którzy pracują! Natomiast 10,3 proc. w grupie osób żyjących w skrajnym ubóstwie to dzieci do 17-ego roku życia.

Stopa ubóstwa jest to odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego) był niższy od przyjętej granicy ubóstwa. Przyjęte granice ubóstwa ekonomicznego:

  • · Poziom minimum egzystencji, przyjmowany jako granica ubóstwa skrajnego. Minimum egzystencji obliczane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Uwzględnia ono jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia.
  • · Ustawowa granica ubóstwa (próg interwencji socjalnej), określona jako kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.
  • · Relatywna granica ubóstwa, określoną jako 50 proc. średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych (obliczonych na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych).
Download PDF
Powrót Drukuj stronę