Pracodawca musi udostępnić

Pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielania związkowi zawodowemu informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego, w tym listy pracowników przez niego zatrudnionych – wynika z opinii prawnej przygotowanej przez dr hab. Jakuba Steliny (prof. UG).

W praktyce związkowej powstało istotne zagadnienie prawne związane z referendum strajkowym. Organizacje związkowe mogą prowadzić spory zbiorowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przedmiotowa ustawa pozwala na ogłoszenie strajku po przeprowadzeniu procedury rokowań oraz gdy strony w postępowaniu mediacyjnym nie osiągną porozumienia.

Obowiązkiem strony związkowej warunkującym legalność akcji strajkowej jest przeprowadzenie referendum. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

Z kolei strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników.

Organizacje związkowe przed przeprowadzeniem referendum strajkowego występują do pracodawcy o listę imienną pracowników zakładu pracy powołując się na art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, który stanowi, że pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Niektórzy pracodawcy odmawiają jednak udostępnienia informacji imiennej o pracownikach zakładu powołując się na ochronę danych osobowych. Wobec powyższego Komisja Krajowa zwróciła się do dr hab. Jakuba Steliny (prof. UG) o opinię prawną z której jednoznacznie wynika, że „pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielania związkowi zawodowemu informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego (w tym listy pracowników przez niego zatrudnionych), a przepisy ustawy o ochronie danych nie stwarzają żadnych ku temu przeszkód prawnych.”.

Dodatkowo Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wystąpił do Głównego Inspektora Danych Osobowych o  wydanie opinii w tej sprawie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę