Praca – Płaca – Dialog. Uchwała Programowa XXVII KZD

O ile pierwszy dzień zjazdu „Solidarności” w Bielsku-Białej poświęcony był przede wszystkim kwestiom sprawozdawczym i wyborczym, o tyle dzień drugi zdominowały sprawy programowe. Delegaci przyjęli kilkanaście uchwał i stanowisk dot. m.in. zmian statutowych. Wprowadzono m.in. nowe zasady odprowadzania składki związkowej – od bieżącej kadencji będzie ona wynosić 0,82 proc. wynagrodzenia, bez uwzględniania dodatkowych przychodów, takich jak wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, odprawy, nagrody (w tym nagrody jubileuszowe), świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasiłków pobieranych w ramach pomocy społecznej itp.

W Apelu ws. dialogu społecznego w Polsce delegaci „S” apelują o wprowadzenie do Ustawy z 2001 r. o Komisji Trójstronnej i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego zapisu gwarantującego partnerom społecznym rzeczywisty wpływ na kształt prawa, który ich dotyczy, w szczególności Kodeksu pracy.

XXVII KZD NSZZ „S” przyjął także Uchwałę ws. drugiego pakietu klimatycznego (domagając się od rządu RP zawetowania przygotowanego przez Komisją Europejską dokumentu pt. „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”) oraz Stanowisko ws. budownictwa mieszkaniowego (wzywając rząd RP do podjęcia konkretnych działań w zakresie legislacyjnym i finansowym w stosunku do budownictwa mieszkaniowego, w tym przede wszystkim dla niezamożnej części obywateli).

Jednak najważniejszym dokumentem przyjętym przez Zjazd „S” w Bielsku-Białej jest kilkunastostronicowa Uchwała Programowa, składająca się z dwóch części: „Praca – Płaca – Dialog” oraz „Rozwój Związku – Zorganizowani mają lepiej”.

Część pierwsza Uchwały Programowej XXVII KZD za najważniejsze zadania „S” uznaje ochronę miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawę bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Postulaty programowe Związku to prawo do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, solidarność z bezrobotnymi, podnoszenie kwalifikacji pracowników, dialog społeczny jako podstawa zrównoważonego rozwoju, budowa społecznej gospodarki rynkowej i rozwój przemysłu w Polsce. Uchwała Programowa podejmuje także zagadnienia obrony wolności, demokracji i praw człowieka, w tym promowanie postaw patriotycznych, wprowadzenie rozwiązań na rzecz rodzin i globalizacji solidarności, ochronę zdrowia, ochronę i promocję edukacji, kultury i nauki oraz ochronę środowiska.

Część dotycząca rozwoju Związku obejmuje m.in. sprawy pozyskiwania nowych członków, szkoleń i programów unijnych, informacji i promocji, kwestii organizacyjnych oraz podtrzymywania tradycji i etosu NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę