Pozostający bez pracy w Polsce to w większości długotrwale bezrobotni

Bezrobocie w Polsce ma w przeważającym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego – takie są wyniki najnowszych badań CBOS. Trzy piąte osób bezrobotnych (61%) pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym jedna szósta (16%) nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś jedna trzecia (34%) nie pracuje od ponad pięciu lat.

Problem bezrobocia w gospodarstwach domowych respondentów od trzech lat systematycznie maleje. Z marcowego i kwietniowego sondażu CBOS wynika, że w mniej więcej co piątej rodzinie (21%) są osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Mianem bezrobotnych określa się 9% ogółu badanych. Dodatkowo jedna trzecia dorosłych Polaków to osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy – przez krótszy (23%) lub dłuższy czas (10%). Bezrobocia do tej pory nie doświadczyło niemal trzy piąte badanych (58%).

Tylko co drugi bezrobotny (50%) zarejestrowany jest w urzędzie pracy. Zdecydowana większość bezrobotnych (73%, od ubiegłego roku wzrost o 5 punktów procentowych) przyznaje, że podstawowym źródłem ich utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny. Niemal dwie piąte (39%) zdeklarowanych bezrobotnych stanowią ci, którzy nie podejmują żadnych działań w celu znalezienia pracy i nie wyrażają gotowości podjęcia zatrudnienia w najbliższym czasie. W porównaniu z rokiem ubiegłym aktualnie bezrobotni są wyraźnie mniej skłonni do wyrzeczeń w celu podjęcia zatrudnienia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę