Powstanie NSZZ „Solidarność” istotne dla większości Polaków

Powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” na początku lat 80-tych to zdaniem większości Polaków wydarzenie ważne dla historii Polski (według 90 proc.), dla nas samych i całego naszego społeczeństwa (76 proc.), regionu (75 proc.) i świata (66 proc.) – wynika z sondażu CBOS, który zapytał Polaków o rolę, jaką przypisują w historii i w ich życiu.

Badanie przeprowadzono niemal 35 lat od pamiętnego 31 sierpnia 1980 roku, kiedy to po fali strajków w całym kraju podpisano Porozumienie sierpniowe, gwarantujące m.in. utworzenie niezależnych, samorządnych związków zawodowych.

90 proc. respondentów CBOS oceniło, że powstanie i działalność „Solidarności” w latach 1980–1981 były ważnym wydarzeniem w historii Polski, a dwie trzecie (66 proc.) określiło je mianem przełomowego.

Wydarzenie to za ważne dla siebie osobiście i dla przeciętnego Polaka uznało trzy czwarte badanych (76 proc.), w tym niemal połowa (46 proc.) za przełomowe. Równie często (75 proc.) ankietowani sądzą, że powstanie „Solidarności” miało istotne znaczenie dla innych krajów tzw. bloku wschodniego. O doniosłości tych wydarzeń także dla świata przekonanych jest dwie trzecie badanych (66 proc.).

Ponad połowa badanych (57 proc.) uważa, że powstanie „S” jest dostatecznie upamiętnione. Co trzeci (33 proc.) jest niezadowolony z wysiłków włożonych w utrzymywanie pamięci o początkach „Solidarności”, a 10 proc. nie ma na ten temat opinii. Poglądy polityczne nie różnicują znacząco opinii na ten temat.

Z sondażu wynika, że obecnie Polacy częściej niż w ciągu ostatnich dziesięciu latach przypisują powstaniu niezależnych związków zawodowych pierwszoplanową rolę w przemianach, jakich doświadczyło całe społeczeństwo (wzrost o 7 punktów procentowych od 2010 roku).

Respondenci między 18 a 24 rokiem życia częściej określają to jako „ważne”. Natomiast osoby w wieku powyżej 45 lat, które posiadają osobiste wspomnienia związane z tymi wydarzeniami, w większości uważają powstanie niezależnych związków zawodowych za fakt o historycznym, przełomowym znaczeniu.

Nieco inaczej zmieniły się opinie na temat roli, jaką to wydarzenie odegrało w historii Polski. Przed pięcioma laty, przed 30. rocznicą powstania „Solidarności”, odsetek badanych przypisujących mu przełomowe znaczenie był nieco wyższy.

Zarówno badani o poglądach prawicowych, jak i lewicowych mają podobne opinie na ten temat i przypisują temu wydarzeniu większą wagę niż ankietowani identyfikujący się z centrum lub niepotrafiący określić się w tych kategoriach.

Według CBOS Polacy generalnie uważają powstanie i działalność „Solidarności” na początku lat osiemdziesiątych za ważne dla całego społeczeństwa, historii Polski, regionu, a nawet świata. Jednak kolejna rocznica porozumień sierpniowych, zdaniem większości, jest ważna przede wszystkim dla ludzi starszych i bezpośrednio zaangażowanych w tamte wydarzenia.

Badanie przeprowadzono między 1 a 8 lipca, na reprezentatywnej próbie 1044 dorosłych mieszkańców Polski.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę