Posłowie za poprawą ochrony roszczeń pracowniczych

7 lipca Sejm RP przegłosował zmiany poprawiające ochronę roszczeń pracowniczych. Pracownicy, którzy stracili zatrudnienie z powodu niewypłacalności pracodawcy, mają szybciej otrzymywać pomoc finansową.

Nowelizacja rozszerza też katalog świadczeń przysługujących pracownikom w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Rozszerzone mają też być tak zwane okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Według portalu abc.com.pl nowe rozwiązania dają możliwość wypłaty przysługującego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy ma być możliwa również w sytuacji, w której stosunek pracy ustał nie później niż cztery miesiące po dacie niewypłacalności.

Tak zwane okresy referencyjne (odniesienia) między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy mają zostać wydłużone z dziewięciu do dwunastu miesięcy.

Nowelizacja ma też uporządkować i usprawnić tryb wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy. Przy wypłacie świadczeń podstawę ma stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w dniu złożenia wykazu lub wniosku o wypłatę świadczeń. W przypadku odmowy świadczeń lub zaliczki, wnioskodawca będzie miał trzydzieści dni na podjęcie środków prawnych. Termin będzie liczony od daty doręczenia zawiadomienia o odmowie wypłaty.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę