Płacowy krok do przodu w PGW Wody Polskie. Po trzech latach od porozumienia płacowego będą pierwsze podwyżki

warde negocjacje o płacach w PGW Wody Polskie w końcu przyniosły efekty. Pracownicy mają otrzymać po około 500 złotych, ale na ich kontach tego nie widać. Obietnice padły na spotkaniu, w którym uczestniczyli przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda, minister Marek Gróbarczyk, prezes Wód Polskich Przemysław Daca i przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniew Kuszlewicz.

Tymczasem z rozmów ze związkowcami wyłania się obraz chaosu, braków sprzętu, zamrożonych wypłat. Stan taki trwa od lat, a poprzednie kierownictwo Ministerstwa Środowiska z Janem Szyszko na czele złożyło li tylko puste deklaracje. 5 maja 2016 roku podpisano nawet porozumienie, które miało dać 850 złotych podwyżki dla każdego pracownika RZGW. To jednak nie zostało spełnione.

Przypomnijmy, że Porozumienie w maju 2016 r. podpisał Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa „S”, reprezentowany przez Zbigniewa Kuszlewicza, a po stronie rządowej w imieniu ministra środowiska profesora Jana Szyszko – Mariusz Gajda, wiceminister środowiska i podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski.

Sprawę komplikuje funkcjonowanie wówczas dwóch filarów, odpowiedzialnych za wody to jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

– Po stagnacji trwającej od 2016 roku deklaracje o wzroście płac uważamy za ważne. To odsuwa problem odejść z pracy, ale na pierwsze półrocze. Pracownicy spółki oczekują, że w kolejnym półroczu nastąpi druga transza podwyżki, która wyrówna dysproporcje między średnią płacą w gospodarce, a tą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Mam nadzieję, że nie będą to deklaracje polityczne, obliczone li tylko na uspokojenie sytuacji – mówi Marcin Jacewicz, członek ZRG NSZZ „S” i członek KZ NSZZ „S” Wód Polskich.

Nadal jednak zieje przepaść między średnią płacą w gospodarce, a tą w ”Wodach” i wynosi około 1300 zł.

Związkowcy czekali na konkrety ponad dwa lata. 10 stycznia br. Piotr Duda włączył się w negocjacje z ministrem Gróbarczykiem w obecności prezesa Przemysława Daca i przewodniczącego „S” Zbigniewa Kusielewicza.

Jeszcze na koncie nie ma tych obiecanych pieniędzy, ale związkowcy tym bardziej akcentują, że przekazane z ministerstwa środki budżetowe nie mogą pozostać w wyłącznej gestii dyrektorów oddziałów.

- Arbitralne decyzje dyrektorów, jest takie ryzyko, pójdą na budowanie otoczenia dyrekcji, czyli na ich „dwory”, a podwyżkę powinny otrzymać pracownicy, niezależnie do tego, czy jest ktoś ulubieńcem czy nie dyrektora – dodaje Jacewicz.

Sytuacja jest o tyle pilna, że od 10 lat place w RZGW były „zamrożone”. Po połączeniu w jeden wielki organizm spółki Wody Polskie za pracę na tych samych stanowiskach w różnych regionach sięgają nawet do 1000 zł.

- Poczynione 10 stycznia br. ustalenia to jest krok uczyniony w porządanym przez nas kierunku – dodaje Jacewicz.

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku zostaje utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowoutworzona spółka ma też swoje problemy i nawet pod koniec roku przedstawiciele Wód Polskich, narzekali w Sejmie, że nie mają sprzętu do pracy. Najszybciej jednak rozstrzygnieto przetarg na 200 samochodów Hyundai Tucson.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) to odpowiada za zagospodarowanie wód. W jej skład wchodzą Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, zarządy zlewni i nadzory wodne.

Do wprowadzenia zmian w prawie wodnym zobowiązała Polskę Unia Europejska. Gdyby do tego nie doszło, nasz kraj mógłby stracić 3,5 mln euro środków unijnych.

Nadzór nad urzędem sprawuje Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Morskiej. Rada Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „S” sformułowała 12 postulatów oraz wystąpiła o pilne wyznaczenie terminu spotkania z Ministrem, w którym weźmie udział przedstawiciel Premiera RP.

10.01.2019 roku są początkiem negocjacji płacowych, których efektem końcowym będzie podpisanie rzeczowych uzgodnień. Uznajemy, że jest to początek trudnych rozmów, które zmierzają do spełnienia słusznych oczekiwań pracowniczych.

1. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi waloryzacja wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o 500 zł.

2. Nie później niż do końca roku 2019, przeprowadzony zostanie drugi etap rewaloryzacji wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o minimum 350 zł z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.

3. Zaległe świadczenia pieniężne dla byłych pracowników Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, wynikające z braku realizacji porozumienia z dnia 5 maja 2016 w roku 2017 i 2018, realizowane będą poprzez coroczne wypłaty, których wysokość będzie uzgodniona z NSZZ „Solidarność” .

4. Wypełnienie w całości zapisów §1, §2 oraz wynegocjowanie §3 NSZZ „Solidarność” będzie traktować, jako zrealizowanie porozumienia z dnia 5 maja 2016 r.

5. NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż kwoty rewaloryzacji wskazane w niniejszym porozumieniu nie mogą stanowić narzędzia regulacji dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami PGW WP.

6. Uruchomienie rewaloryzacji wynagrodzeń w PGW WP wynikających z § 1. niniejszego porozumienia nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 1 maja 2019, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019r.

7. Uruchomienie rewaloryzacji wynagrodzeń w PGW WP wynikających z § 2. niniejszego porozumienia nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019, r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.

8. Rewaloryzacja wynagrodzeń w PGW WP nie będzie dotyczyła pracowników, których płace zostały już ustalone na zrewaloryzowanym poziomie.

9. Postanowienia niniejszych Postulatów obejmują również pracowników przebywających w dniu zawarcia porozumienia na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych, odbywających służbę wojskową oraz innych, którzy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgonie z nimi są nieobecni w pracy z usprawiedliwionych przyczyn mogą, zgodnie z prawem, wrócić na swoje stanowisko po zakończeniu nieobecności.

10. Niniejsze ustalenia nie dotyczą przedmiotu sporu zbiorowego z dnia 1 sierpnia 2018 roku.

11. Prezes PGW WP przyśpieszy w sposób rzeczywisty prace nad uzgodnieniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a realizując ten postulat niezwłocznie uzgodni kalendarz rokowań oraz zrezygnuje z regulacji płacowych dokonywanych przy pomocy indywidualnych czynności z prawa pracy, a także nie będzie podejmował działań w zakresie stanowienia układu zbiorowego pracy bez uzgadniania ich ze Związkami Zawodowymi.

12. W celu uniknięcia w przyszłości konieczności podejmowania sporów dotyczących waloryzowania płac pracowników PGW WP ustala się przeprowadzanie w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi corocznego rekompensowania utraty siły nabywczej wynagrodzeń.

Sytuacja pracowników gospodarki wodnej jest dramatyczna. Zarządzają olbrzymim majątkiem Skarbu Państwa a zarabiają mizernie. Na dodatek minister środowiska nie wywiązał się zawartego w 2016 r. porozumienia, w którym od 1 stycznia 2018 r. rząd zobowiązał się do podniesienia wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Problem dotyczy 2700 pracowników, czyli chodzi o grupę zawodową, mającą pod swoją pieczą gigantyczny majątek państwa, drugi, co do wartości, po Lasach Państwowych. Jest to grupa wysoce wykwalifikowanych i odpowiedzialnych, ale słabo wynagradzanych, pracowników.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę