PIT: Ulgi za 2013 rok

Podatnicy podatku PIT są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego ze swoim urzędem skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

pit36

Odliczenia od podatku najczęściej wykorzystywane przez podatników

I. Ulga rehabilitacyjna

Stanowi najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu, której zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami.

Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym, które posiadają:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Należy podkreślić, iż mają do niej prawo nie tylko niepełnosprawni, ale także podatnicy, którzy utrzymują takie osoby, czyli na przykład dziecko, współmałżonka, teściową czy rodziców – pod warunkiem jednak, że roczne dochody niepełnosprawnego nie przekraczają 9120 zł.

Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 7a), jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Ustawa wymienia wydatki limitowane do 2280 zł rocznie, między innymi za używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Chodzi o auto, które jest własnością lub współwłasnością niepełnosprawnego lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.

Wydatki nielimitowane podlegają odliczeniu w całości. Są to choćby koszty związane z przystosowaniem mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy na odpłatną rehabilitację.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, chociażby wymienione w katalogu, które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

II. Ulga na internet

Od stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady rozliczania ulgi na internet (ulgi internetowej).

Na wstępie należy zaznaczyć, że roczny limit odliczenia się nie zmienił – dalej jest to 760 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Istotną zmianą jest, że odliczenie wydatków na Internet przysługuje podatnikowi, który do tej pory nie korzystał z tej ulgi wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe.

I tak przykładowo: osoby, które odliczały wydatki na Internet poniesione w roku podatkowym 2010 i 2011 nie odliczą już wydatków poniesionych z tego tytułu w kolejnych latach. Natomiast osoba, która pierwszy raz korzystała z odliczenia w 2013 roku (za rok podatkowy 2012) jeszcze w tym roku, ale już po raz ostatni, skorzysta z odliczenia.

Możliwym rozwiązaniem jest zawarcie umowy cesji z dostawcą i przepisanie umowy o świadczenie usług internetowych na innego domownika, w celu skorzystania z ulgi w następnych latach.

III. Ulga na krew

Ulgę dla honorowych krwiodawców odlicza się na takich samych zasadach, jak w latach ubiegłych, w informacji PIT-O stanowiącego załącznik do zeznania rocznego.

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa mnoży się ilość (wyrażonej w litrach) oddanej bezpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł. Tyle wynosi wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dawcy za jeden litr pobranej krwi.

IV. Ulga na dziecko (prorodzinna) i zasady jej przyznania zostały przedstawione w „Magazynie” na marzec 2014 r.

Należy tu jedynie przypomnieć, iż ulga pozwala obniżyć podatek o 1112,04 zł na jedno dziecko. Rodzice, którzy mają co najmniej troje dzieci, zwiększą odliczaną kwotę o 50 procent na trzecie dziecko, a na czwarte i każde następne dziecko suma odliczenia dodatkowo rośnie o 100 procent.

Oznacza to, że ulga podatkowa na dwoje dzieci uprawnia do odliczenia łącznie 2224,08 zł rocznie, na trzecie dziecko – 1668,06 zł, na czwarte i każde następne – po 2224,08 zł.

V. Ulga odsetkowa

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest podpisanie umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r.

Odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od ww. kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Odliczeniu podlegają odsetki od części kredytu nieprzekraczającej 325 990 zł.

Prawo do odliczania kwoty odsetek przysługuje do końca terminu spłaty określonego w umowie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

Stan prawny na 17.03.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę