Oświata to także administracja, stołówka i szkolna pielęgniarka

O roli pracownika administracji w szkolnictwie debatowali związkowcy z Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Uczestniczyło w niej blisko stu związkowców.

- Oświata to nie są tylko nauczyciele. To także liczne środowisko pracowników szkolnej administracji. Mających swoje problemy, borykających się z przestarzałymi regulacjami prawnymi, które niejednokrotnie pochodzą jeszcze z lat 50. Skutkuje to wyzyskiem pracowników, pozbawionych rzeczywistej, realnej i adekwatnej do obecnej sytuacji ochrony – przypomniał Wojciech Książek, szef gdańskiej oświatowej „Solidarności”.

I rzeczywiście, trudno odmówić racji, skoro w administracji pracuje co piata osoba zatrudniona w oświacie. W skali Kraju jest to około 50 tysięcy pracowników, a w samym woj. pomorskim – blisko 9 tysięcy, zaś ochronę prawna dla tej grupy regulują rozporządzenia z…1955 roku. Gdańska konferencja była więc skoncentrowana na sprawach pracowniczych, ochronie  wynikającej z prawa pracy, regulaminom wynagradzania, relacjach oświata –samorząd, a także problemowi likwidacji etatów poprzez m.in. zamienianie posiłków ze szkolnych stołówek na usługi świadczone przez zewnętrzne firmy cateringowe. Były też postulaty poszerzenia sfery ochrony zdrowia w szkołach poprzez m.in. przywrócenie gabinetów lekarskich w placówkach oświatowych, a co najmniej opieki pielęgniarskiej. Uczestnicy wysłuchali też opinii na temat antymobbingowych regulacji prawnych. Puentą był postulat zwiększenia znaczenia Społecznej Inspekcji Pracy. O konieczności negocjacji regulaminów wynagrodzeń i układów zbiorowych pracy mówiła podczas konferencji Barbara Kamińska, z-ca przewodniczącego Sekcji. Zdaniem Wojciecha Książka konieczne jest, przy podwyżkach płac, ich jednoczesne wprowadzanie dla nauczycieli i pracowników oświatowej administracji.

Z kolei zdaniem oświatowej „S” dyrektorzy szkół powinni dostosować regulaminy podziału pieniędzy z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych do stanu prawnego oraz konsultowania tego ze związkami zawodowymi.

Uczestnicy konferencji zaapelowali do pomorskich samorządów terytorialnych o zwiększenie nakładów finansowych na „odmrożenie” podwyżek i podniesienie niskich wynagrodzeń, zwiększenie funduszu awansowego, likwidację rozbieżności w płacach na tych samych stanowiskach.

- Apelujemy o zawieranie układów zbiorowych, ewentualnie regulaminów pracy – napisali uczestnicy konferencji, którzy też artykułowali potrzebę zawierania umów z pracownikami na czas nieokreślony w przypadku wolnych etatów. Z przyczyn praktycznych uczestnicy zwrócili też uwagę na fakt, że niedopuszczalne jest niepłacenie za prace dodatkowe m.in. zapewnienie środków na sprzątanie „Orlików” i administrowanie sieciami komputerowymi.

Uczestnicy konferencji z rady Sekcji OiW NSZZ „S” sprzeciwiają się stanowczo zamiarom likwidacji stołówek szkolnych, przejmowaniu kuchni w ajencje lub zastępowaniu ich cateringiem. Sprzeciw budzi też wprowadzanie do szkół zewnętrznych firm sprzątających, których pracownicy nie mają predyspozycji do kontaktów z dziećmi i młodzieżą.

ASG

Zdjęcia: Artur S. Górski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę