Oświatowa „Solidarność” przeciwko antyrodzinnej ideologii

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w specjalnym stanowisku sprzeciwiła się wprowadzaniu do szkół i  placówek oświatowych szkodliwych treści promujących ideologię gender.

Rada Sekcji Krajowej zaapelowała do rad pedagogicznych, by działając zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty nie wyrażały zgody na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych zajęć promujących ideologię gender.

- Niedopuszczalne jest  wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia szkodliwych treści, zacierających różnice między kobietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet na poziomie przedszkola. Zagrożenia te potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych m.in na Uniwersytecie Harvarda, które wykazały,  że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami – czytamy w stanowisku Rady.

Rada Sekcji Krajowej przypomina, że w misję zawodu nauczyciela wpisany jest obowiązek  zapewnienia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej i emocjonalnej. Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści  przekazywane w szkole nie  będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Sekcja krajowa kontynuuje też działania w sprawie zmiany statusu zawodowego nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela przed 1 stycznia 2004 r.

Członkowie Rady dyskutowali o sytuacji nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2004 r. rząd SLD-PSL, mimo negatywnych opinii i protestów NSZZ „S”, „wyjął” placówki socjalizacyjne (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne) spod systemu oświaty i przesunął je do systemu pomocy społecznej. Nauczyciele zatrudnieni w tych placówkach przed 1 stycznia 2004 r. mieli zachować swoje uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela bezterminowo, jeżeli kontynuować będą zatrudnienie w macierzystej placówce.  Nauczycieli zatrudnianych w tych placówkach po 1 stycznia 2004 r. objęły już przepisy kodeksowe.

Rząd PO-PSL doprowadził do uchwalenia ustawy „o pieczy zastępczej”, na mocy której z dniem 1 stycznia 2014 r. również nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przed 2004 r. pozbawiono statusu zawodowego wynikającego z Karty Nauczyciela. Stali się oni pracownikami samorządowymi. Stworzyło to chaos prawny, wiele komplikacji w zakresie zmiany warunków pracy i płacy, odpraw, urlopów itd. W tej sprawie sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wystąpiła do premiera RP o zachowanie praw nabytych nauczycieli zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 r.

Rada sekcji oświatowej „S” zwróciła też uwagę, że rząd nagłaśnia sukces polskich uczniów, ale nie mówi o zaleceniach PISA dla krajów uczestniczących w tym programie. Są one następujące: większe nakłady na edukację, zmniejszenie liczby uczniów w klasach, stabilizacja statusu zawodowego nauczycieli i podwyższenie ich wynagrodzeń.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę