Oświatowa „S”: Nie można dowolnie interpretować prawa oświatowego wymuszając pracę nauczycieli bez wynagrodzenia

Apel o analizę realizacji art. 42 ust. 2 Ustawy Karta nauczyciela, dotyczącą przykładów nadinterpretacji likwidacji godzin karcianych i prób wprowadzenia w roku szkolnym 2016/17 nieodpłatnych godzin pracy nauczycieli np. w świetlicach i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasady wyłaniania dyrektorów szkół w drodze konkursów a nie powierzenia oraz kwestie płacowe zdominowały ostatnie w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Podczas obrad były też omawiane efekty Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, które obradowało w dniach 3-4.06.2016 r. we Wrocławiu. Gościem wrocławskiego WZD była minister edukacji Anna Zalewska. Dzień wcześniej odbyła się ogólnopolska konferencja „Standardy pracy nauczyciela” zorganizowaną przez KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Dolny Śląsk pod patronatem Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Minister Zalewska skierowała pismo do kuratorów oświaty w sprawie stosowania znowelizowanego przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta nauczyciela. Z treści wynika, iż realizacja przez nauczyciela „innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów” nie może prowadzić do zwiększenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć (pensum).

Powodem ministerialnej interwencji były zapędy niektórych organów prowadzących, które pomimo zmian w przepisach Karty nie zamierzają rezygnować z „godzin karcianych” i planują, zdaniem związkowców, w sposób całkowicie nieuprawniony, wymusić na nauczycielach godziny bezpłatnej pracy m.in. w świetlicach szkolnych.

Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej traktuje powyższe rozwiązanie jako doraźne, mające na celu wyeliminowanie procederu likwidacji stanowisk wychowawców świetlicy. W okresie przejściowym oświatowa „Solidarność” nadal będzie zgłaszać postulaty i propozycje systemowego rozwiązania organizacji pracy pracowników placówek oświatowych, poprzez m.in. powrót do płatnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, będących w dyspozycji dyrektora szkoły.

Minister Anna Zalewska odniosła się też do postulatu konieczności doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 po likwidacji tzw. godzin karcianych i oświadczyła we Wrocławiu, że obecnie nie ma podstaw prawnych do tego, aby nauczyciele prowadzili nieodpłatne, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, a wszystkie przypadki nadużyć w tym zakresie powinny być zaskarżane do wojewodów.
Związkowcy z NSZZ „S” zwracają też uwagę MEN na konieczność uregulowania spraw związanych z  przywróceniem jednolitego pensum dla nauczycieli specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych), na objęcie zapisami Karty nauczyciela także nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie roli nadzoru pedagogicznego w zakresie kompetencji kuratora oświaty dotyczącego uzgadniania arkuszy organizacyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2017 r.

Wśród postulatów NSZZ „Solidarność” wobec rządu jest i ten by ponownie zaliczyć zawód nauczyciela do pracy o szczególnym charakterze, co umożliwi nauczycielom skorzystanie z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jest to bowiem jeden z najtrudniejszych zawodów, wymagający specyficznych predyspozycji psycho-fizycznych. Przywrócenie przepisów emerytalnych, obejmujących nauczycieli, obowiązujących przed 1 stycznia 2009 roku pozwoliłoby przywrócić zaufanie obywatela do państwa w zakresie dotrzymania praw nabytych.

Związkowcy z Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  domagają się od rządu RP zagwarantowania w ustawie budżetowej państwa na 2017 rok środków finansowych, które pozwolą objąć grupę zawodową nauczycieli podwyżką poziomu ich wynagrodzeń o 20 proc. Obowiązująca kwota bazowa ustalona była w ustawie budżetowej na 2012 r. Od tego czasu do końca 2016 roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej również wzrośnie o 20 proc. Zatem by wyrównać relacje swych uposażeń w stosunku do przeciętnej krajowej półmilionowa grupa nauczycieli oczekuje wzrostu płacy o ten wskaźnik. Na razie nie jest to ujęte w planach rządu.

Jak ważna jest działalność związkowa w szkołach zaświadcza wzrost liczebności naszego Związku w placówkach oświatowych.

Gościem wtorkowego spotkania gdańskiej Sekcji był Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”, który podziękował za ten rok szkolny pracy oświatowej „Solidarności” i złożył gratulacje za wkład w rozwój naszego Związku. Szczególnie pokaźny był wzrost uzwiązkowienia w gdańskiej oświacie.

Przypomnijmy, że 27 czerwca br. MEN zaprezentuje projekt zmian w systemie oświaty. Konferencja z Torunia poświęcona tej kluczowej sprawie będzie transmitowana na żywo na stronie MEN w sekcji video. W Toruniu podsumowany zostanie trwający od trzech miesięcy cykl spotkań, rozmów i debat.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę