W sobotę protest pracowników oświaty.

Akcja protestacyjna, która ma się odbyć 15 września w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekształcenie Rady KSOiW NSZZ „S” w Komitet Protestacyjny, zwrócenie się do struktur regionalnych o wsparcie w organizacji demonstracji oraz oflagowanie szkół – to najważniejsze decyzje, które podjęli członkowie Rady KSOiW NSZZ „S” podczas obrad, które odbyły się 31 sierpnia w Centrum Okopowa w Warszawie.

protest-oswiata-09-2018

Podczas niezwykle burzliwej dyskusji członkowie Rady wyrazili swoje niezadowolenie z powodu wyniku dotychczasowych negocjacji z MEN. Jak podnosili związkowcy, dialog prowadzony z minister edukacji Anną Zalewską jest pozorowany, a postulaty formułowane przez „Solidarność” dotyczące najważniejszych problemów związanych z oświatą są ignorowane.

Związkowcy protestują przeciwko rażąco niskiej podwyżce wynagrodzeń nauczycieli – nieuwzględniającej wzrostu gospodarczego i wzrostu płac w innych branżach – wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisów związanych z oceną pracy, domagają się również między innymi zmiany systemu wynagrodzeń i finansowania oświaty, a także wprowadzenia zapisu w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, który uchroniłby nauczycieli przed świadczeniem nieodpłatnych godzin pracy.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”:

Dajemy „czerwoną kartkę” minister edukacji Annie Zalewskiej. Uważamy, że czas na negocjacje był wystarczająco długi, by wypracować porozumienie. Odnosimy jednak wrażenie, że minister edukacji zupełnie ignoruje nasze postulaty, a przecież formułowaliśmy je jeszcze w trakcie kampanii wyborczej PiS. Ich realizacja była w programie wyborczym tego rządu. Uważamy, że dialog, który prowadzi z „Solidarnością” szefowa resortu edukacji, jest pozorowany. Decyzja Rady Sekcji to związkowe wotum nieufności dla minister edukacji. Mamy scenariusz kolejnych kroków protestu, jeśli minister Anna Zalewska nie rozpocznie z nami rzetelnych, merytorycznych rozmów, których wynikiem będzie realizacja naszych postulatów.

Olga Zielińska, rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Apel Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” do Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność” o czynne wsparcie protestu w oświacie

Szanowni Przewodniczący/e Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”,

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” postanowił zorganizować ogólnopolską akcję protestacyjną  w dniu 15 września 2018 r. o godz.12:00 w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej przy ul. Szucha 25. Jest to reakcja na pominięcie najważniejszych postulatów dotyczących pracowników oświaty w negocjacjach, jakie prowadziła  Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” z MEN.

Ponieważ tego dnia zaczyna się Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, zwracamy się z  apelem o czynne  wsparcie naszego protestu poprzez przyjazd o w/w godz. pod gmach MEN. Zwracamy się szczególnie do tych Regionów, których trasa przejazdu do Częstochowy przebiega przez Warszawę lub biegnie w jej pobliżu.

Prosimy jednocześnie o wsparcie poszczególnych sekcji regionalnych oświaty i wychowania w organizacji wyjazdów  na protest. Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty  NSZZ „S” wystąpił już do Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów przejazdu uczestników manifestacji na miejsce protestu.                                                                

Ryszard Proksa, przewodniczący KSNiO NSZZ „Solidarność”

czerwona kartkaA4

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę