Organizacje związkowe: Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Formularzem składanym w urzędzie skarbowym przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – dotyczy to także zakładowych organizacji związkowych – jest zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8. Zeznanie podatnicy obowiązani są złożyć w ściśle określonym terminie – w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym będzie to data 31 marca.

Podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, są również obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym na druku CIT-8 – do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Z tym że w ich przypadku ostateczną datą złożenia zeznania nie będzie 31 marca, ale odpowiednio koniec trzeciego miesiąca następującego po wybranym przez nich okresie kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zeznanie podatnicy składają naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Właściwość miejscową organów podatkowych określa art. 17 Ustawy z dnia 28.08.1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z p.zm.). Z przepisu tego wynika, że kryterium decydującym o właściwości miejscowej organu podatkowego jest adres siedziby podatnika. Siedzibą podatnika jest zaś siedziba osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poza zeznaniem podatkowym podatnicy powinni złożyć również inne dokumenty. Podmioty, które zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego, mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do urzędu skarbowego w terminie dziesięciu dni od daty jego zatwierdzenia.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z :

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat oraz
  • informacji dodatkowej sporządzonych zgodnie z wymogami stawianymi przez tę ustawę.

Dochody związków zawodowych są zwolnienie z podatku dochodowego na mocy art.17 , ust.1 , pkt.39  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dlatego dokonując rocznego rozliczenia podatku dochodowego, podmioty te muszą pamiętać, aby do zeznania CIT-8 załączyć formularz CIT-8/O. W formularzu tym powinny wskazać wysokość zwolnionego dochodu.

Wypełnienie formularza CIT 8:

W formularzu CIT-8 podatnik wpisuje w poz. 1 swój NIP.

Następnie określa rok podatkowy, za który składane jest zeznanie. Robi to w poz. 4 i 5. W rubrykach tych należy wskazać, od kiedy (poz. 4), do kiedy (poz. 5) trwał rok podatkowy podatnika składającego zeznanie. W każdej z tych pozycji należy podać dzień, miesiąc i rok, wyznaczające początek i koniec roku podatkowego przyjętego przez podatnika składającego zeznanie CIT-8.

Następnie podatnik wypełnia część A formularza CIT-8. W tej części podatnik określa urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie o wysokości osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dochodu (poniesionej straty). Wskazuje też cel złożenia zeznania – a więc czy składa zeznanie (kwadrat nr 1), czy może korektę (kwadrat nr 2).

Kolejna część, jaką wypełnia podatnik, to część B. Tu podaje swoje dane identyfikacyjne, takie jak pełna nazwa oraz adres siedziby, w tym kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, pocztę. W części B podatnik informuje również o tym, czy korzystał z określonych zwolnień i czy był zobowiązany do przygotowania wymaganej przepisami dokumentacji ( poz. 20, 21 ).

W formularzu CIT-8 podatnik zamieszcza też informację o liczbie i rodzaju składanych wraz z zeznaniem załączników, m.in. CIT– 8/O. Dane te podaje się w części C (poz. 22 – 26).

To, jaki dochód podatnik uzyskał albo jaką poniósł stratę, ustala się w części D CIT-8, w poz. 27-39. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód  , tj. jest osiągnięta danym w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

W części D zeznania podatnik powinien zatem wykazać uzyskane przychody, koszty uzyskania przychodów (  z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 16 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ), w poz. 35 – dochód (ewentualnie stratę – w poz. 36).

W następnych pozycjach CIT-8 wykazywane są dochody wolne i odliczenia od dochodu. Służą do tego pozycje od 40 do 43. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystający z ulg i odliczeń podatkowych, wypełniając swoje zeznanie roczne, muszą dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/O. Jest to informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych. Formularz ten należy wypełnić razem z zeznaniem rocznym. Dochody związków zawodowych wolne od podatku wykazane w załączniku CIT-8/O ( poz. 8 i 20 ) przenosi się do zeznania rocznego. W pierwszym wierszu w części E.1 podatnicy wpisują wysokość tychże dochodów.

Wypełniony formularz podatnik dostarcza do urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeśli składamy zeznanie osobiście w urzędzie, należy poprosić o potwierdzenie złożenia zeznania, najlepiej na jego kserokopii. Jeśli zeznanie wysyłamy pocztą, za datę jego złożenia uważana jest data widniejąca na stemplu pocztowym.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2001 roku nr 137 , poz. 1539  z późniejszymi zmianami )
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U z 2009 roku nr 152 , poz.1223 z p. zm )

 

Druki do pobrania:

Bilans i rachunek wyników (doc)

CIT 8 (pdf)

CIT 8/0 (pdf)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę