Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: ponad połowa skarg była słuszna

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wpłynęło 2829 skarg, z których rozpatrzono 2052. Około 55 proc. z nich było zasadnych lub częściowo zasadnych. Ze sprawozdania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku za 2016 rok dowiadujemy się, że najczęściej pisali je byli pracownicy.

Pracownicy często zgłaszali nieprawidłowości dopiero po odejściu z pracy, gdy nie mieli już nic do stracenia. Takie skargi stanowią aż 36 proc. całości wniosków. Zgłaszane nieprawidłowości najczęściej (około 34 proc.) dotyczyły wynagrodzenia, a także stosunku pracy (około 23 proc.) i warunków pracy (około 20 proc.). Po rozpatrzeniu aż 44 proc. skarg dotyczących wynagrodzenia okazało się zasadne.

Liczba skarg i wniosków złożonych przez organizacje związkowe zmniejszyła się o 35 proc. – w 2015 roku było ich 57, w 2016 już tylko 37. Dotyczyły najczęściej stosunku pracy i zbiorowego prawa pracy. Przyczyną były redukcje zatrudnienia, a także wypowiadanie przez pracodawców Zakładowych Zbiorowych Układów Pracy i wiążąca się z tym konieczność negocjowania nowych regulaminów pracy i wynagrodzeń. Znacząco zmniejszyła się natomiast liczba skarg dotyczących warunków pracy oraz czynników szkodliwych i uciążliwych – w 2015 roku było ich 21, w 2016 już 10. Przyczyną są prawdopodobnie organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy cykliczne szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy. Niestety, na takim samym poziomie pozostaje liczba skarg dotyczących czasu pracy – zarówno w 2015, jak i w 2016 roku było ich 10. W sprawozdaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku za 2016 rok czytamy: „Zgłaszane przez związki zawodowe wnioski pozwoliły na szybką reakcję inspektora pracy w przedmiocie nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy, jak i technicznego bezpieczeństwa pracy. Spotkania inspektorów pracy podczas kontroli z działającymi w zakładach organizacjami związkowymi pozwoliły na wnikliwe i precyzyjne zidentyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości stanowiących naruszenia przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę