Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: kontrole w liczbach

W 2016 roku inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przeprowadzili 5615 kontroli w 4677 miejscach pracy.

W sprawozdaniu gdańskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku za 2016 rok czytamy, że w skontrolowanych podmiotach pracowało ponad 248 tysięcy osób, w tym 3838 cudzoziemców. 17,8 proc. z nich (44146 osób) było zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a 2,5 proc. (6268 osób) stanowili będący na samozatrudnieniu.

60 proc. kontroli przeprowadzono w zakładach zatrudniających dziewięciu lub mniej pracowników. 26 proc. kontroli dotyczyło zakładów pracy z liczbą osób od 10 do 49. Były to przede wszystkim zakłady należące do sektora prywatnego. 27 proc. z nich zajmuje się handlem i naprawami, 19 proc. budownictwem, a 18 proc. należy do sektora przetwórstwa przemysłowego.

W 2016 roku wydano 16568 decyzji nakazowych, mających wpływ na warunki pracy około 146 tysięcy osób. 285 decyzji dotyczyło wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń, których nie otrzymywało 1484 pracowników. 2647 decyzji nakazowych zostało obłożone rygorem natychmiastowej wykonalności. 223 decyzje dotyczyły wstrzymania prac z powodu naruszenia przepisów powodującego bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia samych pracowników lub innych osób. W 146 przypadkach nakazano skierowanie do innych prac osób zatrudnionych wbrew przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych bądź niebezpiecznych lub osób niemających odpowiednich kwalifikacji. 311 decyzji dotyczyło wstrzymania eksploatacji maszyn. W 86 przypadkach inspektorzy zakazali wykonywania prac. W 78 przypadkach konieczne było wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, a 19 decyzji dotyczyło ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku ma informacje o wykonaniu 79 proc. decyzji nakazowych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę