Ogólnopolski Konkurs poświęcony błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w trzydziestą rocznicę Jego męczeńskiej śmierci

Inspiracją do przeprowadzenia konkursu jest zbliżająca się trzydziesta rocznica męczeńskiej śmierci i ogłoszenie przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” roku 2014 ROKIEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI.

Z upływem czasu staje się coraz bardziej oczywiste, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko odegrał rolę wyjątkową w naszych czasach. Postawa księdza Jerzego, jego heroiczna posługa i męczeńska śmierć w imię prawdy, wierności Ewangelii, ideałów wolnościowych i poszanowania praw pracowniczych budzą stały szacunek i stają się inspiracją do bycia lepszym człowiekiem, obywatelem, Polakiem.

Obecnie mamy Polskę wolną i demokratyczną, ale pojawiły się nowe zagrożenia: konsumpcjonizm, zanik wartości i autorytetów, które powodują, że nauki księdza Jerzego są nadal aktualne i potrzebne.

Pomóżmy naszym uczniom przyjąć i rozpoznać te wartości, którym wierny był ksiądz Jerzy, jako swoje i zachęcić ich do udziału w konkursach.

Chcąc przybliżyć im postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jak
i okoliczności czasów, w których żył i nauczał, proponujemy udział w konkursach pod wspólnym tytułem:

„Zło dobrem zwyciężaj” – ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności.

I.  Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej:

Jak wyobrażasz sobie realizację w życiu codziennym słów „Zło dobrem zwyciężaj”, które były myślą przewodnią posługi bł. ks. Jerzego Popiełuszki?

II.  Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

1.  Konkurs literacki:

Jak rozumiesz słowa „Zło dobrem zwyciężaj”, które były myślą przewodnią posługi bł. ks. Jerzego Popiełuszki?

Rozwiń myśl księdza Jerzego w formie własnych przemyśleń
i refleksji jako przesłanie dla współczesnego młodego człowieka.

2. Konkurs filmowy:

„Zło dobrem zwyciężaj” – myśl przewodnia posługi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – jako przesłanie dla współczesnego młodego człowieka.

 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu:

„Zło dobrem zwyciężaj” – ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności.

Konkurs przeznaczony dla uczniów, którzy szukają śladów obecności bł. ks. Jerzego Popiełuszki w życiu swoim, rodziny i Ojczyzny.

 1. Organizatorem konkursu jest Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma charakter indywidualny.
 3. Udział uczniów w konkursie zgłaszają nauczyciele do właściwych terytorialnie Wojewódzkich Komisji Konkursowych.

a) W wypadku konkursu filmowego bezpośrednio do organizatora konkursu na adres: Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

4. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci członków jury.

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez   Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym, sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu oraz koordynuje pracę Wojewódzkich Komisji Konkursowych.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu

7. Sekcje Regionalne wchodzące w skład jednego województwa wspólnie organizują jedną Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja ta organizuje konkurs na terenie województwa. Z całości swoich prac tworzy protokół, który wraz z zakwalifikowanymi pracami przesyła do Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania na adres: ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk.

a)    Wojewódzka Komisja Konkursowa podaje do wiadomości, na jaki adres należy przesyłać zgłoszenia (jak i telefon kontaktowy do komisji), wyłania najlepsze prace, nagradza je (według własnych możliwości) i przekazuje na wyższy poziom. Może też organizować wystawy (dot. konkursu plastycznego).

b)   Sposób przeprowadzenia konkursu, jego zakres i terminy etapu wojewódzkiego organizatorzy w danym województwie przeprowadzają w sposób ustalony we własnym zakresie, zależnie od miejscowych możliwości.

8.  Etap I:

a) przeprowadzany jest przez wojewódzką komisję konkursową;

b) Wojewódzka Komisja Konkursowa, w oparciu o ocenę prac literackich,
jak i plastycznych, wskaże zwycięzców I etapu konkursu i zakwalifikuje do udziału w II etapie 10 najlepszych prac w każdym typie konkursu;

c) laureaci I etapu zostaną uhonorowani nagrodami (według możliwości organizatorów), wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Istnieje możliwość fundowania nagród przez władze oświatowe i samorządowe;

d) uhonorowani zostaną również nauczyciele-opiekunowie zwycięzców I etapu.

9.  Etap II:

a) przeprowadzany jest przez Krajową Komisję Konkursową;

b) przewodniczący Komisji Konkursowej powołuje wewnątrz Krajowej Komisji Konkursowej trzy podkomisje: dla prac plastycznych, literackich i filmowych;

c) Krajowa Komisja Konkursowa określi laureatów oraz wyróżnionych;

d) wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów konkursu;

e) uhonorowani zostaną również nauczyciele-opiekunowie laureatów i wyróżnionych;

f) nagrody dla najlepszych uczestników konkursu zapewni Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

10. Terminarz konkursu:

 • 23.01.2014 r. – ogłoszenie konkursu;
 • do 7 lutego 2014 r. powołanie Komisji Konkursowej na szczeblu finałowym;
 • do 7 marca 2014 r. powołanie Wojewódzkich Komisji Konkursowych, (powołane komisje wojewódzkie ustalają terminarz prac dla poszczególnych województw);
 • w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2014 r. nastąpi zamknięcie przyjmowania prac od Wojewódzkich Komisji Konkursowych
  w siedzibie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku;
 • do 3 października 2014 r. przeprowadzenie finału krajowego;
 • 19 października 2014 r. nastąpi ogłoszenie zwycięzców konkursu.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac z każdego etapu konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 103, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.org.pl/oswiata
 4. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się
  z właściwymi terytorialnie Wojewódzkimi Komisjami Konkursowymi (dane adresowe zostaną podane w późniejszym terminie.
 5. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

I. KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo: etap wojewódzki i finał krajowy.

1. Technika prac jest dowolna.

 1. Format prac: A4, A3.
 2. Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem, nazwiskiem nauczyciela (instruktora) przedmiotu.
 3. Dziesięć najlepszych prac z etapu wojewódzkiego przechodzi do etapu krajowego.
 4. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów konkursu oraz deklaracja akceptacji regulaminu konkursu.

II.  KONKURS LITERACKI

 Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo: etap wojewódzki i finał krajowy.

 1. Praca powinna powstać pod opieką nauczyciela, który następnie kieruje ją
  do konkursu na etap wojewódzki wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
 2. Praca pisemna nie może przekraczać 6. stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 14 pkt, interlinia 1,5).
 3. Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem, imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna pracy.
 4. Dziesięć najlepszych prac z etapu wojewódzkiego przechodzi do etapu krajowego.
 5. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie
  oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów konkursu oraz deklaracja akceptacji regulaminu konkursu.

III. KONKURS FILMOWY

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo: krajowy.

 1. Organizatorzy dają pełną swobodę w podejściu do tematu. Mogą być to filmy w formie wywiadu, przedstawienie konkretnego problemu lub zupełnie innowacyjne i niekonwencjonalne podejście do tej tematyki.
 2. Inne wymogi dotyczą kwestii technicznych oraz ograniczeń czasowych:
 • czas trwania filmu nie może przekraczać 7 minut;
 • materiał w kodzie DVD musi być dostarczony osobiście lub drogą pocztową do biura organizatora;
 • dostarczony film musi być opisany w następujący sposób: imię autora, tytuł filmu wraz z adnotacją: Materiał filmowy nagrany do konkursu „Zło dobrem zwyciężaj” – ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności;
 • do filmu musi być także dołączona pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie, na przetwarzanie jego danych osobowych oraz deklaracja akceptacji regulaminu konkursu;
 • należy także dołączyć krótki opis filmu (streszczenie, omówienie idei danego obrazu).

UWAGA!

Prace przysłane drogą pozaregulaminową nie będą oceniane.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.:  (0-58) 3084459

lub 600 279 799

Regulamin konkursu. Pobierz PDF:…>>

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę