Oferta publiczna akcji Grupy Lotos – do jutra

Oferta publiczna akcji Grupy Lotos wchodzi w decydującą fazę. Do jutra, czyli 25 listopada 2014 r. jednostkowe prawa poboru akcji nowej emisji Grupy Lotos będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Po publikacji prospektu emisyjnego spółki rozpoczął się obrót prawami poboru akcji na giełdzie i przyjmowanie zapisów na akcje. Skarb Państwa dofinansuje koncern i nadal utrzymuje swój pakiet kontrolny.

Pierwszeństwo objęcia oferowanych 55 mln akcji serii D mają dotychczasowi akcjonariusze Lotosu. Ale tu uwaga: akcjonariusze niezamierzający składać zapisów na nowe walory mogą posiadane prawa poboru sprzedać na GPW. Termin upływa jutro, czyli 25 listopada 2014 r.

Do przeprowadzenia operacji niezbędny jest rachunek w biurze maklerskim.

Jeśli dotychczasowi akcjonariusze nie wykonają swoich praw poboru i nie złożą zapisu na nowe akcje lub też nie sprzedadzą praw poboru na GPW nie uzyskają żadnej korzyści z tytułu ich posiadania. Ich niewykorzystane prawa poboru wygasną bezpowrotnie. Posiadacz takich praw poboru nie będzie uprawniony do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek wydatków, w tym z tytułu ceny nabycia jednostkowych praw poboru na rynku wtórnym.

W założeniu sprzedaż praw poboru przez obecnych akcjonariuszy koncernu Lotos stwarza możliwość udziału w ofercie publicznej spółki osób, które na 18 listopada 2014 r., czyli tzw. dnia prawa poboru, nie były jej akcjonariuszami. Podobnie jak w przypadku zbycia, nabycie praw poboru spółki odbywa się podczas sesji giełdowej GPW.

Przypomnijmy, że na początku listopada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Lotos sporządzony na potrzeby oferty publicznej do 55 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wcześniej Minister Skarbu Państwa podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia spółce wsparcia nie będącego pomocą publiczną w kwocie do 530 mln zł.  Środki pozyskane dzięki objęciu akcji nowej emisji przez Skarb Państwa zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania.

Grupa kapitałowa Lotos jest koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę