Obowiązek szkolny dla sześciolatków zniesiony

Prawo i Sprawiedliwość realizuje swoje obietnice wyborcze. Głos „Solidarności” został także wzięty pod uwagę. Na ostatnim w 2015 r. posiedzeniu, które miało miejsce 30 grudnia, Sejm zniósł obowiązek szkolny dla sześciolatków nowelizując ustawę o systemie oświaty. Zakłada ona też zniesienie obowiązku przedszkolnego dla 5-latków. Za przyjęciem noweli głosowało 269 posłów (PiS, większość Kukiz ’15), 156 było przeciw (PO i Nowoczesna), 17 wstrzymało się od głosu (15 z PSL).

Według nowych przepisów dzieci mają obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku 7 lat, po rocznym, obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym w wieku 6 lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy w miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich.

Nowe przepisy przewidują, że od nowego roku szkolnego dzieci sześcioletnie na wniosek rodziców będą mogły pójść do pierwszej klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nowelizacja ma też umożliwić rodzicom dzieci sześcioletnich, którzy w tym roku szkolnym posłali je do pierwszej klasy, ponowne zapisanie ich do pierwszej klasy w przyszłym roku. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca. Dziecko, którego rodzice tak zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promocji do klasy drugiej. Do końca roku szkolnego będzie obowiązane kontynuować naukę w klasie pierwszej lub korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

W podobnej sytuacji mają być dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r. obecnie uczące się w drugiej klasie. Dzieci te są pierwszą grupą, która rozpoczęła obowiązkowo naukę w szkole w wieku sześciu lat. Również w ich przypadku na wniosek rodziców będą miały prawo do powtórzenia roku.

Samorządy zostaną zobligowane do przekształcanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w przedszkola i w ten sposób utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. W tym przypadku nowelizacja przesuwa o trzy lata – do 2019 r. – wejście w życie nowych przepisów. Zwiększona ma być też w 2016 r. kwota dotacji z budżetu dla samorządów na jednego przedszkolaka – z 1305 zł na 1370 zł.

Zmiany mają nastąpić także w nadzorze pedagogicznym. To minister edukacji ma otrzymać prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty. Osoba ubiegająca się o stanowisko kuratora będzie musiała legitymować się co najmniej siedmioletnim stażem pracy jako nauczyciel, nie będzie jednak musiała mieć doświadczenia w nadzorze pedagogicznym.

Tym samym ma być wzmocniona rola kuratora oświaty. To on będzie sprawować kontrolę nad działaniami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie racjonalnego kształtowania sieci publicznych szkół i przedszkoli. Ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli i szkół będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Ale także, likwidacja placówek oświatowych czy ich przekształcenie np. w stowarzyszenia będą wymagały pozytywnej opinii kuratora. W praktyce kurator ma mieć realny wpływ na sieć placówek oświatowych, ich przekształcenia czy likwidacje. Ma to zapobiec choćby likwidacji czy przekształceniom placówek z pobudek wyłącznie ekonomicznych. A takie zdarzenia miały miejsce w wielu gminach.

Również w przypadku udzielenia przez samorząd zezwolenia na założenie przez osobę fizyczną lub prawną publicznej szkoły lub placówki oświatowej konieczna będzie pozytywna opinia kuratora.

Przywrócenie rodzicom prawa wyboru, czy dziecko rozpoczyna naukę w szkole w wieku sześciu czy siedmiu lat premier Beata Szydło zapowiedziała w swoim sejmowym expose. Zapewniła wtedy, że odejście od obowiązku szkolnego dla sześciolatków będzie przeprowadzone w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Powrót do obowiązku szkolnego od siódmego roku życia był też jednym z haseł wyborczych PiS w kampanii wyborczej.

Stopniowe obniżanie wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat trwa w Polsce od 2009 r. Przez pierwszych pięć lat decyzję o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku sześciu czy siedmiu lat, podejmowali rodzice. 1 września tego roku po raz pierwszy do I klasy szkoły podstawowej poszedł obowiązkowo cały rocznik dzieci sześcioletnich, czyli urodzonych w 2009 r.

Rok wcześniej – we wrześniu ub. roku – obok siedmiolatków do pierwszych klas obowiązkowo poszła połowa rocznika sześciolatków.

zola

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę