Obowiązek kwartalnej informacji pracodawcy o liczbie członków organizacji związkowej

Zgodnie z artykułem 25¹ ust.2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja zakładowa ma obowiązek przedstawienia pracodawcy (dowódcy jednostki) co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków będących pracownikami (funkcjonariuszami).

Oznacza to, że do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca oraz 10 października każdego roku należy przekazać pracodawcy pismo (z potwierdzeniem jego złożenia na kopii pisma) zawierające informacje, iż np. Organizacja Zakładowa zrzeszała w dniu 30 czerwca 2015 r. 31 członków, w tym 27 pracowników danego zakładu. Jest to informacja o liczbie członków, a nie lista osób zrzeszonych- pozyskanie przez pracodawcę imiennej listy członków nie ma podstawy prawnej, a na gruncie art. 25¹ ustawy stanowiłoby naruszenie zasady celowości i adekwatności danych osobowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 02-02-2015r., II SA/Wa 2333/11, LEX nr 1138924).

Nie przedstawienie omawianej informacji powoduje, iż pracodawca- nie mając potwierdzenia zrzeszenia co najmniej 10 pracowników – nie musi współdziałać z taką Organizacją Zakładową, aż do dnia przekazania tej informacji (Sąd Najwyższy uchwała z 20-12-2012r, IIIPZP 7/12, OSNP 2013, nr 9-10, poz. 101).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę