Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej coraz bliżej

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ma wkrótce pozytywnie zaopiniować ustawę dotyczącą rekompensat dla osób represjonowanych w PRL. Z kolei wnioski osób prowadzących działalność podziemną i skutecznie ukrywających się oraz zmuszonych do emigracji, którzy nie zostali skazani przez sądy PRL ma rozpatrywać Ministerstwo Sprawiedliwości.

fot. Urząd ds kombatantów i osob repersjonowanych

Takie ustalenia zapadły 16 marca 2017 r. podczas roboczego spotkania Jana Józefa Kasprzyka p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z przedstawicielami organizacji zrzeszających działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Spotkanie odbyło się w Domu Pielgrzyma „Amicus” na warszawskim Żoliborzu. W spotkaniu wzięli udział m.in. marszałek Senior Sejmu RP Kornel Morawiecki, prezes Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”, Irena Zofia Romaszewska, doradca Prezydenta RP, prok. Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, posłowie   Ewa Tomaszewska, Małgorzata Zwiercan i Janusz Śniadek, oraz przedstawiciele stowarzyszeń i związków osób represjonowanych.

W przyszłym tygodniu rząd powinien przyjąć stanowisko (pozytywne) ws. ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. Taka zapowiedź padła na tym warszawskim spotkaniu.

Przypomnijmy, że senacki projekt nowelizacji ustawy, trafił we wrześniu ubr. o Sejmu.

23 lutego br. została powołana podkomisja sejmowa ds. nowelizacji ustawy, uchwalonej zaledwie przed półtora rokiem.  Ta bowiem ma charakter pozorny, zawiera szereg obwarowań. W efekcie   nie zostaną wykorzystane środki z rezerwy celowej (50 mln zł).

Monika Kalinowska dyr. Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami Urzędu Kombatantów przedstawiła dotychczasowe prace. Od początku funkcjonowania ustawy, czyli od dnia 31.08.2015 r., do Urzędu ds. Kombatantów zostało złożonych 3 tys. wniosków o przyznanie statusu kombatanckiego. Wydano ok. 2225 decyzji pozytywnych i ok. 250 negatywnych.

Jednak kryteria dochodowe doprowadziły do niskiej ilości wniosków o świadczenie pieniężne. Złożono ok. 900 wniosków o świadczenie pieniężne, wydano 584 decyzje pozytywne i 186 negatywne. Złożono też 1052 wnioski o jednorazową pomoc pieniężną. Decyzji pozytywnych wydano 824, a negatywnych 74. W r. 2015 z przyznanej kwoty wydatkowano 340 tys. zł, w 2016 r. – 3 mln 250 tys. zł, a do 28 lutego 2017 r. 546 tys. zł. W 2016 roku z pobytu w sanatorium skorzystało 132 osoby, a roku bieżącym wydano pozytywnych 35 decyzji na kwotę ponad 100 tys. zł.

Nowelizacja ma to zmienić. Przewiduje m.in. że świadczenie 400 zł będzie przyznane bezterminowo i przy rezygnacji z progów dochodowych. Działacze opozycji antykomunistycznej uzyskają niektóre podobne uprawnienia jak kombatanci np. ulgi na przejazdy transportu zbiorowego.

ASG

fot. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę