Nowelizacja kodeksu pracy do Trybunału

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła uchwałę w sprawie złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności nowelizacji kodeksu pracy  z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.

Lipcowa nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła szereg zmian przepisów regulujących kwestie czasu pracy, wśród których znalazła się możliwość wydłużenia do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz tzw. ruchomy czas pracy, przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy lub przedział czasu w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy.

Przedłużanie okresu rozliczeniowego oraz tzw. ruchomy czas pracy wprowadzane są poprzez odpowiednie zapisy w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Natomiast kwestionowany przez Związek jest art. 150 § 3 pkt 2 k.p. stosowany u pracodawców, u których nie działają związki zawodowe, i który powierza przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy kompetencję do zawierania porozumień o wydłużeniu okresu rozliczeniowego oraz o wprowadzeniu tzw. ruchomych rozkładów czasu pracy. Jednocześnie nie określając ani trybu, w jakim nastąpić powinno wyłonienie takiej reprezentacji, ani przyznania przedstawicielom pracowników ochrony i ułatwień przewidzianych w konwencji MOP nr 135. Art. 1 Konwencji wymaga aby przedstawiciele pracowników korzystali ze skutecznej ochrony przeciwko wszelki aktom krzywdzącym, włącznie ze zwolnieniem, podjętym ze względu na ich charakter lub ich charakter lub działalność jako przedstawicieli pracowników, jeżeli działają zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, układami zbiorowymi pracy lub innymi wspólnie uzgodnionymi porozumieniami.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej konwencji w przedsiębiorstwie powinny zostać przyznane przedstawicielom pracowników takie ułatwienia, które umożliwią im szybkie i skuteczne wykonywanie ich funkcji. Ochrona reprezentantów załogi przed rozwiązaniem stosunku pracy stanowi najważniejszą gwarancję ich niezależności od pracodawcy a jej brak w obowiązujących przepisach przyznających kompetencje stanowiące przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy uniemożliwia podejmowanie przez przedstawicieli pracowników skutecznych działań i nie odpowiada zasadom, które przewidują normy międzynarodowe.

Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” są rozpisane na dwa dni 1-2 października 2013 r. w Stalowej Woli. Ich głównym tematem jest podsumowanie czterech dni protestu w Warszawie oraz omówienie dalszych działań m.in. zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem o skrócenie kadencji Sejmu RP.

Członkowie Komisji Krajowej „S” na zakończenie obrad w Stalowej Woli podziękowali wszystkim uczestnikom warszawskich dni protestu z 11-14 września b.r. oraz osobom, które przyczyniły się do sprawnego i godnego przeprowadzenia akcji protestacyjnej. Teraz przed Związkiem jest akcja, mająca wymusić skrócenie kadencji Sejmu. Jako, że obecny układ władzy nie jest skłonny do podjęcia rzeczowego dialogu konieczna jest jego zmiana. Krajówka przyjęła stanowisko, w którym zachęca zwiadowców do udziału w zbieraniu podpisów pod wnioskiem o samorozwiązanie Sejmu. Jedynie zmiana układu rządzącego daje szansę na wypełnienie postulatów pracowniczych.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę