Nie dla zmian w kontroli nad żywnością

„Solidarność” sprzeciwia się zmianom dotyczącym inspekcji sprawujących kontrolę nad żywnością. Prezydium KK NSZZ Solidarność, negatywnie zaopiniowało poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności.

W ocenie Związku połączenie w rękach jednego organu administracji publicznej zadań związanych z produkcją rolną oraz jednocześnie jej kontrolą jest zdecydowanie niewłaściwe i może prowadzić do wielu nadużyć. Proponowane w projekcie połączenie 3 inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przejęcie części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej w zakresie urzędowej kontroli żywności „byłoby możliwe wyłącznie w zakresie inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy  jednoczesnym podporządkowaniu nowej instytucji Prezesowi Rady Ministrów”.

Jednocześnie zaniepokojenie budzi zaplanowane w projekcie rozbicie struktur organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prezydium KK podkreśla, że kompleksowy nadzór sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej funkcjonuje od wielu lat i sprawdził się również w sytuacjach kryzysowych. Toteż „Solidarność” stoi na stanowisku, że obszar ten całościowo powinien pozostać w kompetencji Ministra Zdrowia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę