Nie dla konsolidacji kontroli nad produkcją i bezpieczeństwem żywności

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Związkowcy zwracają uwagę, że łączenie produkcji rolnej i kontroli żywności w jednych rękach może wywoływać konflikty interesów.

Projekt ustawy proponuje powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności z połączenia Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przejęcia części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej w zakresie urzędowej kontroli żywności.

Urzędową kontrolę żywności oraz nadzór nad bezpieczeństwem żywności w całości prowadzi obecnie Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz w części Inspekcja Weterynaryjna. Proponowane w projekcie połączenie w jeden organ zarówno produkcji rolnej oraz jej kontroli jest niewłaściwe i mogłoby rodzić konflikt interesów.

Także prezydium KK NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności.

W ocenie liderów naszego Związku połączenie w jeden organ administracji publicznej zadań związanych z produkcją rolną oraz jednocześnie jej kontrolą jest niewłaściwe i może doprowadzić do nadużyć.

Proponowane w projekcie połączenie inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz przejęcie części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej w zakresie urzędowej kontroli żywności byłoby możliwe wyłącznie w zakresie inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy  jednoczesnym podporządkowaniu nowej instytucji Prezesowi Rady Ministrów.

Zaniepokojenie budzi zaplanowane w projekcie rozbicie struktur organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kompleksowy nadzór sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej funkcjonuje od wielu lat i sprawdził się również w sytuacjach kryzysowych.

NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że obszar ten całościowo powinien pozostać w kompetencji Ministra Zdrowia.

Zdanie to podziela Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w opinii do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Przypomnijmy więc, że ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Jego celem jest utworzenie nowego, zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji. Nowa inspekcja ma podlegać ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.

Ma więc nastąpić skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym oraz powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Utworzenie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności będzie oznaczać konsolidację inspekcji podległych ministrowi rolnictwa, tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz przeniesienie do tak skonsolidowanej inspekcji części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także części zadań z Inspekcji Handlowej – UOKiK oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wprowadzenie takiego systemu ma zwiększyć efektywność działań w zakresie nadzoru nad żywnością, poprawić bezpieczeństwo konsumentów i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców.

Utworzona ma zostać Narodowa Rada Naukowa Bezpieczeństwa Żywności. W jej skład wchodziliby   specjaliści. Rada miałaby stanowić zaplecze naukowe dla Głównego Inspektora tworzonej inspekcji.

Główny Inspektor będzie kierował Inspekcją, jako centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Głównego Inspektora będzie powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Organami Inspekcji będą Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności, wojewódzki inspektor bezpieczeństwa żywności, powiatowy inspektor bezpieczeństwa żywności oraz graniczny inspektor bezpieczeństwa żywności.

Do zadań nowotworzonej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności należeć będą sprawy dotyczące bezpieczeństwa żywności, nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych; ochrony zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt; zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, weterynaryjnej kontroli zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzania i stosowania pasz i pasz leczniczych, stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych i obrotu tymi produktami, nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt, nadzoru nad zdrowiem roślin,  nadzoru nad stosowaniem nawozów i obrotu nawozami, nadzoru nad rolnictwem ekologicznym, nadzoru nad stosowaniem produktów biobójczych przy produkcji żywności, kontroli w zakresie żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz identyfikacji i transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych stosowanych w żywności.

Uwagi do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności można składać do 12 sierpnia br.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę