Negocjacje „Solidarności” z rządem

Od początku 2019 roku trwają prace związkowo-rządowych zespołów roboczych. W Warszawie od 27 do 29 sierpnia br. odbyła się kolejna tura rozmów, mających na celu wypracowanie rozwiązań dotyczących postulatów zgłaszanych przez NSZZ „Solidarność”.

Do tej pory udało się wprowadzić zapisy umożliwiające pluralizm związkowy w służbach mundurowych. 6 sierpnia 2019 roku Prezydent RP podpisał uchwaloną przez parlament ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, wprowadzającą wolność zrzeszania się w koalicji związkowej we wskazanych formacjach.

Udało się również wzmocnić ochronę pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych. 4 lipca 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego, której przepisy umożliwiają nałożenie przez sąd na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy o przywrócenie do pracy.

Negocjacje pomiędzy związkiem i rządem doprowadziły do odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. I tak w 2019 roku jako podstawę do naliczania odpisu na ZFŚS uwzględnione będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z II półrocza 2014 roku. W 2020 roku podstawa do naliczania odpisu uwzględniać będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z II półrocza 2018 roku.

Zrealizowany został także postulat związkowy dotyczący wyłączenia dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowe uregulowania wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

We wrześniu rozpoczną się uzgodnienia ekspertów dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

Związkowcy i strona rządowa omówili na spotkaniu również sprawę wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. W poszczególnych ministerstwach prowadzone są prace mające na celu podniesienie wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych jeszcze w 2019 roku. W 2020 roku proponowany wzrost wynagrodzeń w tej sferze powinien się ukształtować na poziomie 6 procent.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę