Na jakich zasadach„Solidarność” może prowadzić działalność gospodarczą?

Związki zawodowe mają prawo do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Zgodnie z tym unormowaniem, dochód ze wskazanej działalności prowadzonej przez związek zawodowy ma służyć realizacji jego zadań statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału między jego członków.

Istotą działania związku zawodowego jest bowiem reprezentowanie i obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy. Z treści cytowanego przepisu jasno wynika, że działalność gospodarcza nie jest celem związku zawodowego, a środkiem służącym do realizacji jego zadań.
Stosownie do postanowień Statutu NSZZ „Solidarność” Związek i każda jego jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną (np. organizacja zakładowa albo międzyzakładowa) mają prawo tworzyć lub współtworzyć podmioty, których zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Uchwała KK Związku nr 153/03 zamyka krąg tych podmiotów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że postanowienia te nie zamykają możliwości tworzenia lub współtworzenia przez NSZZ „Solidarność” lub jego struktury fundacji prowadzących działalność zbieżną ze statutowymi celami Związku.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego związek zawodowy nie może podejmować działalności gospodarczej służącej jako źródło dochodów jego członków. Nie zmienia to faktu, że pozyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na działalność socjalną, w tym na różnego rodzaju zapomogi dla pracowników zrzeszonych w organizacji związkowej. Koresponduje to z postanowieniem § 7 pkt 14 Statutu NSZZ „Solidarność”, w myśl którego Związek realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy materialnej swoim członkom.

Stan prawny na 21.03.2014 r.
Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę