Monika Kończyk nowym pomorskim kuratorem oświaty

Monika Kończyk 13 kwietnia została powołana na stanowisko pomorskiego kuratora oświaty.

Jakie najważniejsze cele i zadania wyznacza sobie Pani jako nowy pomorski kurator oświaty?

konczyk

– Główny cel to podniesienie jakości kształcenia w województwie pomorskim. Chciałabym skoncentrować się szczególnie na gminach zagrożonych. Moim założeniem jest, aby prowadzić konsultacje społeczne ze wszystkimi stronami, a więc z organami prowadzącymi placówki oświatowe, nauczycielami, rodzicami i związkami zawodowymi. Zajmę się też usprawnieniem kanału przepływu informacji między Ministerstwem Edukacji Narodowej, organami wojewódzkimi, to jest wojewodą, Urzędem Marszałkowskim, organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, dyrektorami, nauczycielami. Ma to szczególne znaczenie dziś, w przededniu dużych zmian w oświacie. Chcę także stworzyć sieć współpracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w województwie pomorskim. Pragnę podkreślić, że będę pracowała dla całego środowiska oświatowego.

Zamierza Pani wziąć aktywny udział w organizacji pomorskiej debaty edukacyjnej przygotowywanej przez MEN, która odbędzie się 9 maja w Gdańsku. Zapowiedziała Pani również przeprowadzenie debat na poziomie wojewódzkim.

– Debaty wojewódzkie będą dotyczyć różnych ważnych tematów. A więc m.in. zmian w prawie oświatowym, zmian podstaw programowych, w których wezmą udział eksperci dobrych zmian, szkolnictwa zawodowego, do których zaproszeni będą przedstawiciele organów prowadzących szkoły, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i związków zawodowych, a także poruszymy problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jakie doświadczenia zdobyte w „Solidarności” pomogą Pani w pracy na stanowisku pomorskiego  kuratora oświaty?

– Przede wszystkim nauczyłam się rozmawiać z ludźmi, słuchać ich. Zdobywałam doświadczenie w  różnych strukturach „Solidarności”, także reprezentując Związek na arenie międzynarodowej na przykład  z ramienia Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S” w gremiach europejskich. Dzięki temu posiadłam umiejętność szerokiego spojrzenia na problematykę oświaty, jak na przykład poprzez analizę systemów oświatowych czy danych dotyczących planu, organizacji pracy.

Monika Kończyk z wykształcenia jest anglistą i biologiem, prowadzi przewód doktorski na UG z europeistyki. Jest zastępcą przewodniczącego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”, przedstawicielem polskiej strony związkowej w Komitecie Europejskiego Sektorowego Dialogu Społecznego Sektora Edukacyjnego, członkiem komitetu doradczego Komisji Europejskiej ds. kształcenia zawodowego (ACVT) i platformy edukacyjnej Europejskie Centrum ds. Pracowniczych (EZA) oraz NSZZ „S”, przedstawicielem polskich związków zawodowych nauczycieli w Komitecie Europejskich Związków Zawodowych Sektora Edukacji (ETUCE), członkiem Prezydium KSOiW NSZZ „S” i wiceprzewodniczącą KM Pracowników Oświaty i wychowania NSZZ „S” w Gdyni.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę