Mobbing stop!

1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

2. [Mobbing to] działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu.

Kodeks Pracy Art. 94.3

Rys, Marian Matocha

mobbing1

Sprawcę prześladowań nazywamy mobberem. Mobber nie zawsze jest przełożonym ofiary.

  • 70 proc. stwierdzonych przypadków mobbingu to prześladowanie podwładnego przez przełożonego
  • 25 proc. – to mobbing pracownika na drugim pracowniku
  • 5 proc. – to przypadki dręczenia przełożonego przez podwładnego.

Mobbing może przytrafić się każdemu. Ludziom w różnym wieku, w różnych środowiskach pracy,
o różnym wykształceniu

Pamiętaj! – najważniejsze rady dla ofiar mobbingu

1. Zapisuj wszystkie szykany, notuj miejsce i czas oraz okoliczności im towarzyszące

2. Jeżeli to możliwe, bezpośrednio po zdarzeniu poszukaj świadków i weź od nich potwierdzenie

3. Rozmawiaj na ten temat z jak największą liczbą osób (z rodziną, z kolegami, związkami zawodowymi)

4. Nie czuj się odpowiedzialny za zachowanie sprawcy

5. Nie spotykaj się z mobberem sam na sam

6. Musisz cały czas pamiętać, że tyrani utrzymują swój proceder tylko dlatego, że ich ofiary milczą, a oni działają skrycie

7. Szukaj możliwości mediacji

8. Zacznij się uczyć jak odpowiadać na słowne zaczepki

9. Znajdź chociaż jedną osobę (najlepiej z autorytetem) w miejscu pracy, która będzie po twojej stronie

10. Przechowuj wszystkie badania i zwolnienia lekarskie – mogą być potrzebne, jeżeli dojdzie do rozprawy sądowej.

Wg Europejskiej Fundacji do Spraw Poprawy Warunków Życia i Pracy zwanej też Fundacja Dublińską średnio w krajach Unii Europejskiej mobbing stosowany jest wobec 12 milionów pracowników (10 proc. kobiet i 7 proc. mężczyzn pracujących zawodowo). W wielu krajach prowadzi się badania nad kosztami mobbingu – a są one wysokie zarówno dla ofiar, jak i firm, w których mobbing występuje. Ale koszty ponosi też całe społeczeństwo.

Warto przypominać o tym naszym pracodawcom, którzy są przecież zobowiązani do przeciwdziałania mobbingowi. To jest też w ich interesie! Pracodawca powinien wspólnie ze związkami zawodowymi opracować strategię antymobbingową obejmującą m.in. odpowiednią organizację pracy (jasne kryteria przydzielania premii i nagród oraz oceny pracowników), systematyczne badanie ankietowe wraz z ich analizą wspólnie z przedstawicielami załogi, szkolenia obejmujące kadrę zarządzającą, przejrzyste procedury mediacyjne w przypadku stwierdzenia konfliktów. Każdy pracodawca powinien pamiętać, że dziś spokój w przedsiębiorstwie i dobra atmosfera to wartości rynkowe nie do przecenienia!

Czym jest mobbing? Czy określono minimalny okres niezbędny do jego zaistnienia?

Mobbing polega na uporczywym lub długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Określenia „uporczywość” i „długotrwałość” mają charakter ocenny. Za mobbing mogą być uznane  także nieumyślne, bezprawne działania lub zachowania mobbera. Skutkiem mobbingu może być zaniżona ocena przydatności zawodowej pracownika, jego poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Sprawcą mobbingu może być pracodawca będący osobą fizyczną, osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przełożeni lub inni pracownicy.

Ustalenie, czy nękanie lub zastraszanie pracownika miało charakter uporczywy lub długotrwały, wymaga zindywidualizowanej  oceny w każdym przypadku. Nie można więc przyjąć minimalnego okresu, po upływie którego będziemy mówić o mobbingu. Natomiast ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach. Samo poczucie pracownika, że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu, nie są wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że rzeczywiście wystąpił mobbing.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę