Minimalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych

W dniu 16 września 2017 r. weszła w życie ustawa określająca minimalne poziomy płac zasadniczych pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę, przy uwzględnieniu rodzaju wykonywanej pracy oraz sposobu ustalania docelowego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Poprzez osobę wykonującą zawód medyczny rozumie się osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę posiadającą fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny. Zaliczają się też do nich lekarze stażyści i lekarze dentyści stażyści.

Uregulowania określone w ustawie będą miały zastosowanie w podmiotach leczniczych, wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – czyli prywatne zakłady opieki zdrowotnej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, niezależnie od źródła finansowania i rodzaju podmiotu założycielskiego. Obejmuje to również pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Podane w tabeli obok kwoty oznaczają najniższe wynagrodzenie zasadnicze, czyli wskazują, że pracownik nie może otrzymywać niższej płacy zasadniczej niż kwota wyszczególniona w tabeli.

Natomiast dokonując regulacji wynagrodzeń w latach 2020 i 2021 pracodawcy będą zobowiązani stosować ustalaną corocznie kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Wówczas też wynagrodzenie osiągnie swój zakładany poziom w dacie 31 grudnia 2021 r.

 

Ważne!

Kwoty wskazane w ostatniej kolumnie stanowią obliczenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego na rok 2021 według prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2016–2020 zawarte w załączniku do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 6 października 2016 r. opublikowanych na stronie http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansów

 

Porozumienie

W okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze w drodze corocznych porozumień będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość stopniowego wzrostu wynagrodzeń. W podmiocie, w którym nie działa zakładowa organizacja związkowa, porozumienie będzie zawierane z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Pierwsze porozumienie, w 2017 roku, musiało zostać zawarte do 15 września 2017 r. Kolejne będzie zawierane corocznie do 31 maja.

W razie niezawarcia porozumienia sposób podwyższenia wynagrodzenia, w granicach określonych ustawą, będzie ustalany w drodze zarządzenia wydanego przez kierownika podmiotu leczniczego lub przez podmiot tworzący placówkę.

 

Podwyżka również dla osób niewykonujących zawód medyczny

We wspomnianym porozumieniu powinny zostać również określone zasady podwyższania wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonujących zawodu medycznego (np. pracownicy administracji). Przepis art. 5 ustawy zobowiązuje pracodawcę do określenia zasad podwyższania wynagrodzenia zasadniczego tej grupie pracowników z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym do jej wykonywania oraz ilości i jakości świadczonej pracy. Regulacja prawna w tym zakresie ma służyć zapobieganiu dysproporcjom płacowym w obrębie jednego podmiotu leczniczego.

Stan prawny na 19.09.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017.1473).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wybranych zawodach medycznych

Lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik pracy

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto
w 2021 r. 1)

1.

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1,27

4953

6351

2.

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1,17

4563

5851

3.

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

1,05

4095

5251

4.

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

0,73

2847

3651

5.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

1,05

4095

5251

6.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0,73

2847

3651

7.

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją

1,05

4095

5251

8.

Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją

0,73

2847

3651

9.

Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji

0,64

2496

3201

10.

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.1-9, wymagający średniego wykształcenia

0,64

2496

3201

1) Przyjęto prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2016–2020.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę