Minimalne emerytury

W 2018 r. w Polsce emerytura minimalna wynosi 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie ona o 33,57 zł. Generalnie wysokość emerytury zależy od kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jednak osoby, które w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na podstawie wyliczeń otrzymałyby niższą emeryturę od kwoty ustawowej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości minimalnej emerytury.

Prawo do najniższej emerytury, zgodnie z art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma każdy obywatel Polski, który osiągnął wiek emerytalny i posiada wymagany okres składkowy oraz nieskładkowy. W stosunku do mężczyzn jest to 25 lat, do kobiet 20 lat. Aczkolwiek okres nieskładkowy nie może przekroczyć 1/3 okresu składkowego. Za okres nieskładkowy uznaje się np. okres, w którym kobieta pobiera zasiłek macierzyński, okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, czy okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów, a także okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Należy też pamiętać, że jeżeli składka jest odprowadzana przez np. 4 miesiące od kwoty stanowiącej równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę to „uzyskuje się” 2 miesiące składkowe.

Świadczenia emerytalne poniżej minimalnej emerytury wypłacane są tym osobom, które nie spełniają opisanych w ustawie wymogów, a więc posiadania wymaganego minimum 25/20 lat składkowych i nieskładkowych. Ich emeryturę wylicza się na podstawie odprowadzonej składki. Dotyczy to osób, które pracowały sporadycznie, były zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, od której nie odprowadza się składek emerytalnych.

(mig)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę