Śmieci do konsultacji

Gdańska „Solidarność” zwróciła się do władz samorządowych o niewykorzystywanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do drastycznych podwyżek cen wywozu śmieci.

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność przesłał 6 grudnia w tej sprawie list do prezydentów, burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad gmin województwa pomorskiego. Zdaniem gdańskiej „S” planowane podwyżki mają na celu głównie podreperowanie gminnych budżetów. Jednocześnie przypomniano, że organy samorządowe są zobowiązane do przesłania w celu zaopiniowania przez związki zawodowe tego typu projekty aktów prawnych.

 

Stanowisko

Mając świadomość niedogodności, jakie w swoich rozwiązaniach niesie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wiemy również, że w sytuacji narastającego kryzysu gospodarczego i zwiększającego się bezrobocia coraz trudniej naszemu społeczeństwu znosić kolejne podwyżki czy dodatkowe opłaty na nie nakładane. Zwracam się więc do Państwa, w imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, o niewykorzystywanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do drastycznych podwyżek cen i uzupełniania przy tej okazji dodatkowo budżetów gmin. Obciążanie w sposób nadmierny mieszkańców podwyżkami może jedynie skutkować niepłaceniem opłat. Zwracamy się z prośbą o takie wyliczenie wysokości opłat, które uwzględni sytuację mieszkaniową i finansową różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najuboższych.

Równocześnie pragnę przypomnieć, iż zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zmianami) organy samorządu winny skierować do odpowiednich władz statutowych Związku (w tym przypadku do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”) założenia lub projekty aktów prawnych w celu ich zaopiniowania w terminie nie krótszym niż 30 dni. Niedotrzymanie terminu lub nieprzedstawienie projektu uchwały do konsultacji może być uznane za podstawę jej zaskarżenia.

Gdańsk, 6.12.2012 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę