List otwarty i postulaty branżowe manifestujących

Pod koniec sobotniej manifestacji Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zapowiedział, że zostanie przekazana parlamentarzystom odezwa i postulaty poszczególnych branż.

Czytaj więcej…>>

Obejrzyj branże i zakłady pracy na manifestacji. Fot. Paweł Glanert

O godną pracę, płacę i emeryturę

Sytuacja polskich pracowników z roku na rok jest coraz gorsza. Mimo statystycznego wzrostu na przestrzeni lat średniego wynagrodzenia czy tzw. płacy minimalnej, wciąż co dziesiąty pracujący żyje w biedzie na granicy ubóstwa. Coraz powszechniejsze staje się zatrudnienie na umowach śmieciowych, które często nie gwarantują żadnych praw pracowniczych, a są także poważnym zagrożeniem dla systemu emerytalnego. Państwo zrzuca z siebie odpowiedzialność za kolejne obszary, w tym szereg usług publicznych koniecznych dla właściwego wykorzystania społecznego potencjału, a w konsekwencji dla rozwoju. Dramatycznym przykładem są katastrofalne warunki świadczenia usług w niedofinansowanej, na siłę komercjalizowanej i prywatyzowanej służbie zdrowia. Ale podobna sytuacja dotyczy także transportu kolejowego, poczty polskiej czy nauki i oświaty. Z jednej strony władze głośno reklamują gospodarkę opartą na wiedzy i innowacyjność jako klucz do rozwoju, z drugiej pozostają głuche na formułowane od lat postulaty środowisk naukowych o przeznaczenie na ten cel 1proc.  Produktu Krajowego. W oświacie likwidacji szkół towarzyszą kontrowersyjne odgórne decyzje o objęciu szkolnym obowiązkiem sześciolatków czy eliminacja części kanonu lektur i programu historii. Wskutek rosnącej liczby biednych pracujących oraz wzrostu poziomu bezrobocia – poszerza się też dramatycznie liczba dzieci niedożywionych. Wpływa to na wzrost emigracji za chlebem – najczęściej osób młodych i wykształconych. W województwie pomorskim szczególna jest rola gospodarki morskiej – w czasie gdy w Europie podpisywany jest pakt między pracodawcami i związkami zawodowymi dotyczący właściwych standardów pracy w przemyśle stoczniowym, w Polsce państwo wspiera tworzenie złych, nietrwałych i niepewnych miejsc pracy. Tu na Wybrzeżu jak szyderstwo zabrzmiało nie tak dawno hasło rządowej konferencji – „Gospodarka morska – ludzie mają pierwszeństwo”. Po upadku Stoczni Gdynia dziś państwo nie robi nic, by zapobiec upadłości drugiej wielkiej polskiej stoczni – Stoczni Gdańsk. Następuje także degradacja zatrudnienia w portach polskich – powszechny oszczędnościowy outsorcing powoduje nie tylko spustoszenie na rynku pracy, ale jak  w przypadku ochrony przeciwpożarowej portów może spowodować spadek bezpieczeństwa.

Takie działania potwierdzają, że koszty kryzysu, którego podobno nie ma, przerzuca się przede wszystkim na pracowników – dotyczy to także pracowników poczty polskiej, muzeów i placówek kultury, pracowników cywilnych policji, nauczycieli, których tysiące – wbrew obiegowej opinii o trwałości zatrudnienia w budżetówce, wylądowało na przysłowiowym bruku czy służb mundurowych, którym odmawia się płacy za pracę wykonywaną w nadgodzinach. Polski pracownik najczęściej źle wynagradzany, ma również ograniczony wpływ na podejmowane w firmie decyzje. Faktyczny brak ponadzakładowych układów zbiorowych pracy powoduje, że dialog jest pozorny i mało skuteczny. Kolejnym przykładem przedmiotowego traktowania pracowników jest ustawa o zamówieniach publicznych i jej praktyczna realizacja w polskich warunkach. Stosowanie kryterium ceny powoduje, że przetargi wygrywają firmy, które z założenia oszczędzają na wynagrodzeniach i sposobie zatrudnienia pracowników. Skutkuje to także pogorszeniem jakości wykonywanych prac, a niekiedy – czego doświadczyliśmy boleśnie w budownictwie – bankructwem przedsiębiorstw. Dyktat wielkich najczęściej zagranicznych sieci handlowych wpływa na pogorszenie sytuacji w wielu sektorach branży spożywczej spychanej na margines przez dominujące marki sieciowe.

Na rynku pracy rośnie bezrobocie wśród młodych, ale także wśród osób po 50-tym roku życia. Wydłużenie czasu pracy do 67 lat sytuację tę jeszcze pogorszy. Ostrzegaliśmy, że przy braku ofert pracy dla osób starszych, złym stanie zdrowia polskiego społeczeństwa, braku odpowiedniej długofalowej polityki zarówno przedsiębiorstw, jak i państwa – taki może być efekt obligatoryjnego podniesienia wieku emerytalnego. Już dziś sytuacja emerytów i rencistów jest dramatyczna – ostatnia „reforma” refundacji leków spowodowała tak naprawdę kolejny wzrost ich cen, w związku z czym następne grupy leków stały się dla wielu emerytów i rencistów niedostępne. Wzrostu cen leków czy żywności nie rekompensują też waloryzacje emerytur, a w przyszłości sytuacja ta może jeszcze się pogorszyć.

Biorąc udział w gdańskiej manifestacji 9. listopada, chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec takiej antypracowniczej, ale także – naszym zdaniem – antyrozwojowej polityki rządzących. Chcemy Wam uświadomić, że dla coraz większej liczby osób „zielona wyspa” staje się „czarną wyspą rozpaczy, z której kto może się ewakuuje. To dramatyczne stwierdzenie wobec tego, co nasz kraj przeżył i z czym walczył w minionym stuleciu. Ale to stwierdzenie znajduje swój smutny finał w blisko dwumilionowej emigracji, w dwuletnich kolejkach do lekarzy specjalistów czy jednych z najgorszych na świecie wskaźnikach demograficznych. Dlatego też, przedstawiając poniżej szczegółowe postulaty naszych środowisk i organizacji, domagamy się rzeczywistych zmian, które ten proces mogłyby najpierw zatrzymać, a później odwrócić. Zmian, których prawdziwym celem byłby człowiek i rodzina, pracownik i godna, bezpiecznie wykonywana praca.

 

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

 

 

Rada OPZZ
Województwa Pomorskiego

 

Zarząd Wojewódzki FZZ
Województwa Pomorskiego

 

Postulaty środowiska oświaty

Domagamy się:

 • odrzucenia propozycji zmian w Karcie Nauczyciela prowadzących m.in. do podniesienia pensum nauczycieli i zwiększenia nieodpłatnych obowiązkowych godzin dydaktycznych
 • zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli
 • zaprzestania dyskryminacji pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego
 • przywrócenia prawa do przechodzenia na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach
 • zagwarantowania realizacji zadań wychowawczo – patriotycznych szkół, m.in. przez właściwe nauczenie historii Polski czy kanon lektur
 • zapewnienia powszechnej edukacji przedszkolnej i respektowania praw rodziców przy planach wysyłania dzieci sześcioletnich do szkół
 • wycofania się z różnicowania obowiązkowego pensum pedagogów, psychologów, logopedów przez jednostki samorządu terytorialnego
 • zapewnienia właściwego finansowania edukacji, a w tym godnego poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli, ale też pracowników administracji i obsługi szkolnej
 • zaprzestania likwidacji bibliotek szkolnych.

Postulaty środowiska rencistów i emerytów

Domagamy się:

 • refundacji leków w takim stopniu, aby emeryci mogli je wykupić
 • rzeczywistej waloryzacji emerytur pokrywającej wzrost kosztów utrzymania
 • poprawy dostępu do usług medycznych.

Postulaty pracowników budownictwa

Domagamy się:

 • wprowadzenia w  przetargach publicznych kryterium wykonawstwa i inwestycji co najmniej w 60 proc. w siłach własnych a nie tzw. „firm teczkowych”
 • wprowadzenia w przetargach publicznych kryterium przestrzegania prawa pracy, w tym zatrudnianie pracowników na umowy o pracę a nie na „umowy śmieciowe”.

Postulaty środowiska pracowników cywilnych policji

Domagamy się:

 • przywrócenie waloryzacji wraz z wypłatą zaległości za lata poprzednie
 • podwyższenie wynagrodzeń o 700 zł netto dla każdego pracownika cywilnego
 • zreformowanie systemu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników cywilnych policji.

Postulaty funkcjonariuszy służb mundurowych

Domagamy się:

 • zaprzestania prac nad niekorzystnymi zmianami przepisów dotyczących zwolnień lekarskich
 • wprowadzenia odpłatności za nadgodziny, służbę w nocy, niedziele i święta
 • przeznaczenia środków z niepełnego zatrudnienia na fundusz motywacyjny
 • nowej ustawy modernizacyjnej zapewniającej podwyżki płac.

Postulaty branży sektora mleczno – nabiałowego

Domagamy się:

 • ograniczenie udziału marek własnych na półkach sieci handlowych w stosunku 70 proc. na rzecz producenta, a 30 proc. na rzecz sieci
 • znowelizowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w kierunku rozszerzenia na wszystkie funkcjonujące formy sklepów handlowych w proporcji 70 proc. na rzecz producenta a 30 proc. sieci w zakresie wprowadzania do obrotu produktów pod logo marek własnych.

Postulaty środowiska muzealników

Domagamy się:

 • konsultacji ze środowiskiem projektów w zakresie powoływania nowych placówek oraz projektów wystawienniczych i konserwatorskich zlecanych osobom spoza instytucji muzealnych
 • realnej kontroli organów założycielskich nad sposobami zarządzania instytucjami muzealnymi, nad gospodarowaniem środkami, nad przestrzeganiem praw pracowników i wprowadzenie kadencyjności urzędowania ich dyrektorów lub kontraktów dla zarządów muzeów
 • wprowadzenia niezbędnych zmian w regulacjach prawnych związanych z funkcjonowaniem instytucji muzealnych w celu dostosowania ich do aktualnych realiów w jakich działają jednocześnie chroniąc niekomercyjną podstawę działania muzeów
 • stworzenie możliwości dofinansowania przez muzea dokształcania zawodowego pracowników muzeów, czego ustawa nie przewiduje.

Postulaty Poczty Polskiej

Domagamy się:

 • powstrzymanie procesu likwidacji i przekształcania placówek pocztowych
 • zaprzestana zwolnień pracowników w każdej formie, szczególnie wymuszania na nich zgody na zwolnienie
 • przerwania procederu wprowadzania coraz większej liczby pracowników zatrudnianych na tzw. umowach śmieciowych
 • nienakładania na pracowników niewykonalnych zadań, w szczególności nie czynienia z listonoszy i pracowników okienek wyłącznie akwizytorów usług bankowych i ubezpieczeniowych
 • odstąpienia od zmniejszania środków zabezpieczenia mienia i wartości, własnych, jak i powierzonych, co zwiększa zagrożenie dla zdrowia i życia zatrudnionych w obszarze ochrony
 • podwyżki płac, która powstrzymałaby wieloletni spadek średniej płacy pocztowej w stosunku do średniej krajowej.

Postulaty pracowników gospodarki morskiej

Domagamy się:

 • podwyżki płac w Morskiej  Służbie Poszukiwania i Ratownictwa pominiętej przy podwyżce dla wszystkich służb w 2012 roku
 • zaprzestania ograniczania  systemu ochrony przeciwpożarowej w portach polskich (w Gdyni jedyny statek przeciwpożarowy został zastąpiony holownikami, w Gdańsku przeniesiono statki przeciwpożarowe z wyspecjalizowanej firmy do firmy ochroniarskiej, w Świnoujściu przekazano statek  w zarząd firmie nie mającej żadnego doświadczenia w ochronie p.poż).

Postulaty środowiska nauki i szkół wyższych

Domagamy się

 • zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do 1 proc.  PKB.

Postulaty służby zdrowia

Domagamy się:

 • - zaprzestania prywatyzacji szpitali w woj. pomorskim
 • - obniżenia wieku emerytalnego dla pielęgniarek i położnych
 • - wzrostu nakładów na ochronę zdrowia
 • - podniesienia wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych.

Postulaty Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego
NSZZ „Solidarność”

Domagamy się:

 • powstrzymanie degradacji przemysłu stoczniowego poprzez przedstawienie przez rząd RP kompleksowego programu rozwoju przemysłu okrętowego
 • przywrócenie uprawnień emerytalnych do wcześniejszego przejścia na emeryturę w zawodach stoczniowych (ochrona praw nabytych)
 • wdrożenie standardów socjalnych przyjętych dla Europejskiego Sektora Budowy, Remontu i Konserwacji Statków.

Postulaty Krajowej Sekcji Portów Morskich
NSZZ „Solidarność”

Domagamy się:

 • przestrzegania Konwencji MOP nr 137 (Konwencja o pracy w portach) – zdefiniowania pojęcia „robotnik portowy” w odniesieniu do portów polskich,  wprowadzenia rejestru wszystkich grup zawodowych robotników portowych, pozwoli to na odwrócenie niepożądanej tendencji zatrudniania w portach polskich pracowników agencji pracy tymczasowej
 • rzeczywistego przestrzeganie Konwencji MOP nr 87 i 98 oraz podjęcia działań nad wyłonieniem reprezentacji pracodawców portowych, jako strony do rozpoczęcia negocjacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników portowych w portach polskich
 • zaprzestania prywatyzacji spółek portowych – pracownicy w procesach prywatyzacji traktowani są przedmiotowo. Warunkiem każdej prywatyzacji winien być Pakiet Gwarancji Pracowniczych (Pakiet Socjalny) podniesiony do rangi aktu prawnego zbiorowego prawa pracy, podpisany przez reprezentujące pracowników organizacje związkowe
 • zaprzestania zmian w prawie dotyczącym pracy w portach, które prowadzą do pogorszenia warunków pracy portowców oraz obniżają poziom bezpieczeństwa- przykładem może być Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r., które pozwala na zatrudnianie dźwigowych przy obsłudze żurawi ponad 8 godzin na dobę
 • podjęcia działań dla rozwiązania problemu tzw. „akcji pracowniczych”  w portach z uwzględnieniem stanowisk strony społecznej.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę