Liczbę członków trzeba zgłosić pracodawcy

Do 10 kwietnia zakładowa organizacja związkowa ma obowiązek przedstawić pracodawcy stan liczebny swoich członków!

Jeżeli zakładowa organizacja związkowa chce być honorowana przez pracodawcę ma obowiązek przedstawić co kwartał stan liczebny wszystkich swoich członków oraz liczbę pracowników, zatrudnionych u pracodawcy, którzy do niej należą. Taką informację powinna złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca po upływie kwartału.

Aby zakładowa organizacja związkowa była uznawana przez pracodawcę musi do niej należeć minimum dziesięciu jej członków, będących pracownikami danej firmy. Tak stanowi art. 251 ustęp 1 ustawy o związkach zawodowych. Oznacza to, że do organizacji mogą należeć emeryci, renciści i bezrobotni, ale pracodawca będzie ją uznawał tylko wtedy, kiedy będzie ona zrzeszać minimum dziesięciu pracowników danej firmy.

Organizacja nie ma obowiązku przedstawienia imiennej listy swoich członków. Ważne jedynie, by uczyniła to w terminie i dane były prawdziwe. Może to być tylko jedno zdanie, istotne jednak, aby posiadać kopię przedłożenia takiej informacji pracodawcy.

Nieprzedstawienie w terminie informacji o stanie liczebnym członków organizacji związkowej skutkować może poważnymi konsekwencjami. W myśl orzeczenia Sądu Najwyższego, jeżeli związkowa organizacja zakładowa nie poda we właściwym terminie stanu liczebnego swoich członków, w tym pracowników, pracodawca może przyjąć, że ta organizacja nie spełnia tego wymogu i musi jej ani honorować, ani z nią współpracować. Takie precedensy miały już miejsce. Zatem w interesie każdej zakładowej organizacji związkowej jest dopełnienie tego obowiązku.

Sąd Najwyższy przyjął także orzeczenie dotyczące pracowników chronionych. Jeśli zakładowa organizacja nie przedstawi pracodawcy swojego stanu liczebnego, działacze związkowi chronieni ustawą o związkach zawodowych mogą ją utracić. Pracodawca może wtedy nawet zwolnić pracownika, działacza związkowego, który nie podlega już ochronie.

Nawet jeżeli pracodawca potrąca od płac składki związkowe, nie zwalnia to organizacji od obowiązku poinformowania pracodawcy co kwartał o stanie liczebnym swoich członków. Jeżeli dojdzie jednak do zaniechania tego obowiązku, organizacja związkowa powinna niezwłocznie poinformować pracodawcę o stanie liczebnym swoich członków. Ważne, bo od tego momentu pracodawca będzie miał obowiązek honorować istnienie i działanie tejże organizacji oraz z nią współpracować.

Ważna podpowiedź. Jeżeli w małej organizacji związkowej ubywa członków, na przykład odchodzą na emeryturę czy przestają być pracownikami warto rozważyć pomysł przyłączenia się do innej zakładowej organizacji związkowej. Tworząc organizacje międzyzakładową lub też wchodząc w skład innej wymóg dziesięciu członków, będących pracownikami dotyczy już nie jednego zakładu, a całej „międzyzakładówki”. W takich przypadkach można poprosić o pomoc Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę