Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Stefana Kubowicza

9 września 2016 roku w Sygneczowie miała miejsce uroczystość wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Stefanowi Kubowiczowi, wieloletniemu Przewodniczącemu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, byłemu Skarbnikowi Komisji Krajowej Związku, człowiekowi, który całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz idei Solidarności.

stefam_kubowicz

Prezydent RP, Andrzej Duda, uznając wybitne zasługi Stefana Kubowicza na rzecz rozwoju polskiej edukacji oraz krzewienia wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich, decyzją z dnia 6 maja 2016 roku przyznał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystości, która ze względu na stan zdrowia kolegi Kubowicza, odbyła się w jego rodzinnym domu, udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Jerzy Jaworski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszard Proksa, zastępca przewodniczącego KSOiW Henryk Ślusarski, członkowie Prezydium KSOiW Zbigniew Świerczek i Lesław Ordon, zastępca przewodniczącego Regionu Małopolskiego Adam Lach oraz były zastępca przewodniczącego KSOiW Krzysztof Jędrzejczyk.

To spotkanie było także okazją do wręczenia Stefanowi Kubowiczowi przyznanych mu wcześniej wyróżnień: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (przyznany przez XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”), Honorowej Statuetki „Przyjaciel Oświaty” (przyznany przez Radę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”) oraz Zasłużony dla Regionu Małopolskiego (przyznany przez Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego).

Pan mgr Stefan Kubowicz po ukończeniu studiów na wydziale matematyki Uniwersytetu podjął pracę na etacie asystenta od 1.10.1971 roku. Po roku zaczął pracować jako nauczyciel matematyki X LO w Krakowie – od 1.09.1972 roku. Od momentu rozpoczęcia pracy dydaktycznej do chwili obecnej Pan Stefan Kubowicz podchodzi sumiennie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem do swych obowiązków. Wielu Jego uczniów brało udział w olimpiadach matematycznych osiągając znaczne sukcesy zarówno wojewódzkie jak i ogólnopolskie, w których sześciu uczniów było olimpijczykami. Nieodpłatnie organizował swoim uczniom w wakacje i w dniach wolnych od nauki wycieczki i rajdy turystyczne. Szczególne miejsce w Jego pracy pedagogicznej zajmowało wychowanie. Starał się kształtować swoich uczniów systemem wartości opartym na dekalogu. Dzięki temu kreował wartościowych i cennych członków naszej społeczności. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczne i merytoryczne poprzez udział w studiach podyplomowych i kursach doskonalących.

Praca dla Związku

W 1980 roku był organizatorem i założycielem „Solidarności” oświatowej. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty Kraków-Śródmieście. W stanie wojennym był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany prze milicję obywatelską. Przez cały ten okres niósł pomoc internowanym i ich rodzinom na terenie Krakowa i woj. małopolskiego.

Po oficjalnym reaktywowaniu w 1989 roku Związku ponownie obejmuje funkcję Przewodniczącego tej samej Komisji. W 1991 roku został wybrany Przewodniczącym Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania oraz Przewodniczącym Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Funkcje te pełnił społecznie od 2002 do 2010 r. (okres dwóch kadencji). Kilka kadencji pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Krajowej Związku. Był Przewodniczącym Zespołu Negocjacyjnego NSZZ Solidarność w Komisji Trójstronnej oraz skarbnikiem Związku.

Działania dla oświaty

Pan Stefan Kubowicz podejmował i realizował szereg działań na rzecz oświaty. Był też inicjatorem i twórcą prac nad reformą systemu edukacji w Polsce. Wśród wielu inicjatyw na polu oświatowym warto zasygnalizować najważniejsze. Pierwszy w Polsce podjął tematykę przemocy na terenie placówek edukacyjnych. Zorganizował kilka ogólnopolskich konferencji na ten temat.

Czytaj więcej na portalu Tysol.pl

Źródło: Tysol.pl, Zdjęcie: Tysol.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę