Cięcie Karty. Koniec z przywilejami dla nauczycieli

Od nowego roku z Karty nauczyciela zniknęły dodatki socjalne związane z ich zakwaterowaniem (dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do działki gruntu szkolnego). Ponadto od 1 września 2018 r. nauczyciele stracą zasiłek na zagospodarowanie.

Zmiany w Karcie wprowadzają też zasadę, że nauczyciele są zatrudniani wyłącznie na umowę o pracę i to zarówno w placówkach prowadzonych przez samorządy, stowarzyszenia, a także w placówkach niepublicznych.

Jeśli chodzi o urlop dla poratowania zdrowia, to o jego przyznaniu decyduje lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz rodzinny. Każdy nauczyciel może z niego skorzystać o ile wykryje się u niego chorobę zawodową lub chorobę, na którą wpływ miały „czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy”. Leczenie może być wówczas połączone z wyjazdem na kurację lub z rehabilitacją. Lepiej mają być chronieni ci nauczyciele, którzy z powodu chorobą są długotrwale niezdolni do pracy. Pedagodzy ze stopniem mianowanego, zatrudnieni na czas nieokreślony mogą teraz chorować dłużej niż 182 dni i nie zostaną za to zwolnieni.

Zmieniła się też ocena dorobku zawodowego nauczyciela. Ta za okres stażu zostaje zastąpiona oceną pracy, którą można przeprowadzić w każdym czasie, ale nie wcześniej niż raz na rok i to z inicjatywy dyrektora szkoły na wniosek:

- nauczyciela

- organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty

- organu prowadzącego szkołę

- rady szkoły

- rady rodziców.

Dokonuje się jej w formie opisu, kończąc wpisaniem stopnia:

- wyróżniający

- bardzo dobry

- dobry

- negatywny

Pracę nauczyciela ocenia się też:

- po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego (mianowanego i dyplomowanego)

- po zakończeniu dodatkowego stażu

- co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (mianowanego i dyplomowanego)

Pracujący przynajmniej trzy lata w szkole nauczyciel, który otrzyma ocenę wyróżniającą, ma prawo ubiegać się o dodatek. Jednak jeśli w kolejnych latach uzyska niższą ocenę utraci prawo do tego dodatku. Nowelizacja Karty przewiduje, że dodatek do pensji za wyróżniającą pracę otrzymuje jedynie nauczyciel dyplomowany, który przepracował co najmniej trzy lata w szkole od dnia nadania mu takiego stopnia. Takich pedagogów z oceną wyróżniającą w Polsce jest ok. 317 tys., co stanowi 92 proc. nauczycieli dyplomowanych.

Dodatki za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych zostaną wprowadzone od 1 września 2020 r. Sukcesywnie będą się one zwiększać. Od 1 września 2020 r. będzie to 3 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, od 1 września 2021 r. 6 proc. kwoty bazowej, od 1 września 2022 r. 16 proc.

(mig)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę