Komisja Krajowa broni dialogu społecznego

Komisja Krajowa NSZZ „S” opowiedziała się przeciwko powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorów.

- To zagrożenie dla trójstronnego dialogu społecznego w Polsce – czytamy w stanowisku Krajówki, przyjętym 25 kwietnia br. podczas obrad w historycznej zajezdni we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej, w której rozpoczął się strajk w 1980 r.

Gościem KK w części oficjalnej był ks. abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz ludzi pracy.

- Zadaniem Państwa powinno być wspieranie dialogu trójstronnego. Taka formuła zapewnia zrównoważony, oparty na pokoju społecznym wzrost gospodarczy, co jest celem m.in. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powołanie Komisji oraz Rzecznika wywoła zupełnie odmienny efekt – czytamy w stanowisku.

Związkowcy z Regionu Gdańskiego od kilku miesięcy alarmują, iż powstanie Komisji przyczyni się do osłabienia, a w konsekwencji całkowitej erozji Rady Dialogu Społecznego, jako trójstronnego gremium dialogu społecznego. Jako pierwsi w Kraju w stanowisku ZRG NSZZ „S”, przyjętym już 6 marca br., przestrzegali przed zapisami z pakietu ustaw Konstytucji Biznesu. Przewidywany w projekcie ustawy klucz doboru partnerów będzie oznaczał, że na decyzje istotne z punktu widzenia naszej gospodarki będą wpływały znacznie mniejsze organizacje, których charakter nie pozwala na dyskusję o charakterze systemowym.

Powołanie Komisji oznacza, że organizacje pracodawców mogą być uprzywilejowane względem strony związkowej, a to nie służy prowadzeniu dialogu społecznego, w którym wszystkie strony mają równą pozycję. Należy pamiętać o wyrażonej w Konstytucji RP zasadzie prowadzenia dialogu i współpracy partnerów społecznych. Utworzenie Komisji będzie prowadziło do pominięcia tej zasady.

Komisja Krajowa zwróciła również uwagę na niedopuszczalny sposób prowadzenia prac nad projektami ustaw z pakietu Konsytuacja Biznesu.

- W ocenie Związku, podczas prowadzenia prac nad pakietem dochodzi do uchybień proceduralnych polegających głównie na wadliwym trybie konsultacji społecznych – uważają związkowcy.

Komisja Krajowa zwraca uwagę na nieumieszczenie opinii NSZZ „Solidarność” w  tabeli uwag przed rozpoczęciem prac komisji uzgodnieniowej, która to tabela powinna być opublikowana co najmniej 7 dni przed konferencją uzgodnieniową. Komisja wezwała też do takiego procedowania pakietu, aby została zachowana transparentność procesu legislacyjnego.

„Konstytucja biznesu” nie może ułatwiać, niejako przy okazji, omijania przez nieuczciwych przedsiębiorców prawa ze szkodą dla pracowników, rzetelnych pracodawców i całej gospodarki.

Komisja Krajowa ostro oceniła projekt ustawy o zmianie „ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, oceniając zarówno jej zawartość merytoryczną, jak i fakt pominięcia „Solidarności” w obowiązkowej konsultacji.

- Uznajemy za niedopuszczalne ograniczanie ustawowych praw NSZZ „Solidarność”, określonych ustawą o związkach zawodowych, a w szczególności jej art. 19, jako przedstawiciela zatrudnionych, do wyrażenia opinii na temat projektowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustalania składki na fundusz Pracy – napisano w stanowisku.

Komisja Krajowa uznała to za utrudnianie działalności związkowej, co jest złamaniem art. 35 ustawy o związkach zawodowych.

W zakresie merytorycznym tej nowelizacji Komisja uznała za niedopuszczalne m.in. wprowadzanie dalszych ulg w opłacaniu składek na fundusz ubezpieczeń społecznych przez osoby prowadzące pozaroliczą działalność gospodarczą, co będzie skutkować w przyszłości ich niższymi świadczeniami. Będzie źródłem kolejnych patologii w samozatrudnieniu, a także będzie prowadzić do pogłębiania nierówności społecznych.

- Domagamy się od rządu RP wycofania się z tych szkodliwych i nieprzemyślanych rozwiązań. Oczekujemy bezwzględnego realizowania art. 19 ustawy o związkach zawodowych przez wszystkie organy państwa, a w szczególności przez właściwych ministrów – czytamy w stanowisku KK NSZZ „S”.

Komisja Krajowa opowiedziała się również za wzmacnianiem Państwowej Inspekcji Pracy. W stanowisku w sprawie zmian w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień przez PIP, Komisja postuluje o prawo do kontroli bez uprzedniego informowania przedsiębiorcy oraz nowe uprawnienie do stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową.

Stanowisko to skutek doświadczeń zebranych w prowadzonych przez „Solidarność” akcjach „Żółtych kartek” i „13 zł… i nie kombinuj”.

- Konieczne jest uprawnienie dla PIP stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową, od której pracodawca mógłby się odwołać do sądu pracy. A więc odwrotnie jak to ma miejsce obecnie. Taki mechanizm znacząco ograniczy powszechny w Polsce proceder śmieciowego zatrudniania – czytamy w stanowisku KK, która uznała, że jest to zgodne z międzynarodowym prawem, w tym szczególnie ratyfikowaną przez Polskę konwencją nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dot. inspekcji pracy w przemyśle i handlu.

Komisja Krajowa oceniła też sytuację w służbie zdrowia i odniosła się do dalszych unijnych prac nad drugim pakietem klimatycznych. W pierwszym przypadku krytycznie oceniono brak realizacji zapowiadanych przez Premier RP podwyżek, co wzmacnia proces emigracji pracowników medycznych i prowadzi do konfliktów społecznych. W przypadku drugiego pakietu klimatycznego Komisja domaga się od rządu pilnego sformułowania strategii Polski w zakresie polityki klimatycznej.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę