Jakich danych osobowych może żądać pracodawca?

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika jest nieco szerszy.

Kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania innych danych poza wymienionymi wyżej, a także:

  • innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
  • numeru PESEL pracownika.

Ponadto, pracodawca jest uprawniony do uzyskania od pracownika innych danych osobowych niż wyżej określone, wyłącznie, gdy obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych.

Stan prawny na 4.02.2015 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę