Jaki jest nasz tegoroczny budżet?

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 30 stycznia 2019 r. ustawę budżetową na rok 2019. W budżecie państwa limit wydatków ustalono na 416 mld 234 mln zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 387 mld 734 mln zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalono na kwotę nie większą niż 28,5 mld zł.

Wydatki przewidziane w ustawie budżetowej na rok 2019 uwzględniają m. in.: finansowanie programu „Rodzina 500+”, realizację programu „Dobry start”, wprowadzenie „małego ZUS” dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, skutki obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, podwyższoną wysokość renty socjalnej, realizację świadczeń rodzinnych.

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2019 r. wyniesie 3,8 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,6 proc., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 2,3 proc. natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,15 PLN/EUR i 3,34 PLN/USD.

Szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. wyniesie 41,4 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 52,2 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 46,6 proc.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 416,2 mld zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 387,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalono na kwotę nie większą niż 28,5 mld zł.

Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 359,7 mld zł, w tym: 179 mld zł – z podatku od towarów i usług, 73 mld zł – z podatku akcyzowego, 2,08 mld zł – z podatku od gier, 34,8 mld zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, 64.3 mld zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1,4 mld zł – z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz 4,551 mld zł – z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych.

W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło – 4,184 mld zł, dywidendy i wpłaty z zysku – 2,78 mld zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 16,25 mld zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2,59 mld zł. W ustawie budżetowej na rok 2019 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2,2 mld zł.

W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną 237.5 mln zł oraz rezerwy celowe na poziomie 29,96 mld zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki budżetu ze środków europejskich zostały zaplanowane na 85,3 mld zł. Kwota ta obejmuje środki zaplanowane w rezerwach celowych przeznaczonych na finansowanie programów z budżetu środków europejskich oraz na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich, a także środki na wydatki realizowane w ramach: Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywy Finansowej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywy Finansowej oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę