Jak przeprowadzić ankietę wśród pracowników?

W jednym z urzędów organizacja związkowa przeprowadziła ankietę wśród pracowników. Pracodawca zakwestionował sposób jej przeprowadzenia. Poniżej opinia prawna sporządzona przez dr. Waldemara Uziaka koordynatora z Działu Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

1. Komisja Zakładowa, powiadamiając Pracodawcę o zamiarze przeprowadzenia ankiety w określonym dniu, w sposób wystarczający wykonała swój obowiązek w tym zakresie. Pracodawca powinien wiedzieć o jej działaniach podejmowanych w Urzędzie, natomiast – wbrew twierdzeniom zamieszczonym w piśmie Pracodawcy – rozdawanie pracownikom materiałów informacyjnych oraz poznanie opinii pracowników w drodze odpowiedzi na ankietę nie wymaga zgody Pracodawcy. Gdyby takie czynności były warunkowane zgodą pracodawcy, to organizacja związkowa nie mogłaby swobodnie decydować o swojej działalności (co gwarantuje jej przepis art. 3 ust. 1 konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych), czyli nie byłaby w swojej działalności niezależna od pracodawcy (zasada wyrażona w art. 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych).

2. Pracodawca stawia zarzut, że „zbieranie ankiet odbywało się w godzinach pracy i obsługi klientów urzędu”, zatem „zakłóciło spokój i porządek w miejscu pracy” i to w sposób „rażący”. Z informacji uzyskanej od Komisji wynika, że dwaj jej członkowie odwiedzający kolejne pokoje i zbierający ankiety do urny wykonywali te czynności poza swoimi godzinami pracy, zaś pracownicy wypełniali ankietę (jej przeczytanie i postawienie pięciu znaków było możliwe, w mojej ocenie, w czasie poniżej jednej minuty) oraz wrzucali ją do urny w trakcie przysługującej im przerwy w wymiarze 15 minut (art. 134 k. p.), której ramy nie są w Urzędzie regulaminowo ustalone.

Skoro w trakcie przerwy praca nie jest wykonywana, ponadto nie pracodawca, a pracownik decyduje o swoich czynnościach, skoro ankiety były odbierane w pokojach, co pozwoliło uniknąć jakiegokolwiek przemieszczania się osób czy zgromadzenia, to nie można mówić o zakłóceniu spokoju i porządku w miejscu pracy bądź zaniechaniu obsługi klientów.

 3. Niezasadne jest także kwestionowanie należytego wykonywania obowiązków przez osobę, która przekazywała ankiety pracownikom przychodzącym do pracy. Skoro między godzinami 7.00 a 7.30 pracownik, będący członkiem Komisji, równocześnie wręczał stosowny klucz i tekst ankiety, informując o jego odbiorze w trakcie przerwy śniadaniowej, to nie nastąpiło ani opuszczenie stanowiska pracy, ani zaniechanie realizacji swoich obowiązków.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę