Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2015 rok

Podatnicy podatku PIT, czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. W 2016 r. ostatni dzień kwietnia przypada w sobotę, w związku z czym termin na rozliczenie się podatkowe z fiskusem ulega przedłużeniu do 2 maja 2016 r.

Przepisy przewidują możliwość obniżenia należnego podatku poprzez skorzystanie z odpowiednich ulg podatkowych. Poniżej zestawienie ulg, z których podatnicy korzystają najczęściej:

I. Ulga rehabilitacyjna

Jej zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

•  cele rehabilitacyjne oraz

•  cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają w 2015 roku osoby niepełnosprawne, np. współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

•  orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające (powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

•  decyzji ZUS przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

•  orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Do ulg rehabilitacyjnych należą:

1.  Dojazdy na zabiegi, gdzie istnieją dwa rodzaje odliczeń:

a) limitowane kwotowo – odliczenie przysługuje do wartości 2280 zł, bez konieczności posiadania dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Jednakże osoba uprawniona do ulgi powinna posiadać dokumenty potwierdzające konieczność odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (np. skierowanie od lekarza),

Ważne! Każdy z małżonków, będący osobą niepełnosprawną, ma swój własny limit odliczenia do kwoty 2280 zł.

Warunki, które muszą być spełnione (oprócz tych wymienionych w pkt 1):

• zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne muszą być niezbędne, czyli zlecone przez lekarza i związane z niepełnosprawnością. Nie podlegają odliczeniu wydatki na dojazdy do lekarza w celu leczenia np. grypy.

• dojazdy muszą odbywać się samochodem osobowym, który stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub osoby, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna do 16 r.ż. Osoba będąca współwłaścicielem nie musi natomiast posiadać prawa jazdy.

• nie można dokonywać odliczeń, jeśli osoba niepełnosprawna korzysta z samochodu pożyczonego lub użyczonego.

b) nielimitowane – odliczenie przysługuje w wysokości poniesionych wydatków, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich poniesienie, w szczególności dane identyfikujące osobę korzystającą z ulgi oraz dane przewoźnika.

2. Odliczanie wydatków na leki osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna lub posiadająca na utrzymaniu taką osobę niepełnosprawną, jeśli chciałaby skorzystać z ulgi na zakup lekarstw, musi spełnić (oprócz tych wymienionych w pkt 1) następujące warunki:

•  ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej 100 złotych,
– posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku (fakturę),
– posiadać pisemne zlecenie, wydane przez właściwego lekarza specjalistę, o konieczności stosowania zleconych leków.

Ważne! Sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę.

Rozliczenia dokonuje się za każdy miesiąc: kwota wydatkowana – 100 zł = kwota odliczenia

Na przykład w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 300 zł

300 zł – 100 zł = 200 zł – zatem odliczeniu od dochodu podlega kwota 200 zł.

II. Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej na każde małoletnie dziecko, w stosunku, do którego w roku podatkowym przez co najmniej jeden dzień:

1. wykonywał władzę rodzicielską,

2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Nowością jest, iż w zeznaniu za 2015 rok możliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej do tej pory kwoty ulgi. Takie działanie ma na celu pomoc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą liczbę dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.

Wniosek o zwrot dotyczy okresu od 2014 roku; nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz i korygowania zeznań podatkowych za lata przed 2014 rokiem.

Ważne! Korektę zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci za 2014 rok należy składać na druku PIT-UZ. Korektę ulgi za 2015 rok składa się już na deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

•  1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,

•  1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,

•  2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

•  2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko

Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł.

Ważne! Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (zwrot „wykonuje władzę rodzicielską”). Wykonywanie władzy rodzicielskiej dotyczy przede wszystkim dzieci małoletnich, czyli do ukończenia 18 roku życia. W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a wyszły za mąż lub się ożeniły, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa.

Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej względem dzieci pełnoletnich:

•  bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

•  do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym

III. Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. IKZE ma charakter wyłącznie osobisty. Oznacza to, że przepisy nie przewidują możliwości prowadzenia wspólnego konta np. dla małżonków.

Odliczeniu podlega wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Składka należna, lecz niezapłacona nie upoważnia do doliczeń.

Limit wpłat na IKZE w roku kalendarzowym wynosi 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 roku limit ten wynosił 4750,80 zł.

Przykładowo: Pani X w 2015 r. wpłacała 300 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat w roku wyniosła 3600 zł. Dochód Pani X podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. wyniósł 50 000 zł. Dochód ten może zostać pomniejszony o kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 3600 zł (50 000 zł – 3600 zł = 46 400 zł kwota podlegająca opodatkowaniu).

IV. Ulga na internet

Korzystanie z ulgi internetowej jest obecnie możliwe w ograniczonym zakresie. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2015 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku. Kwota przysługująca do odliczenia w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 760 złotych.

V. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy podpisali umowę kredytu (pożyczki) do końca 2006 roku na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, mogą odliczyć wydatki na spłatę odsetek od ww. kredytu. Odliczeniu podlegają odsetki od części kredytu
nieprzekraczającej 325 990 zł. Prawo do odliczania kwoty odsetek przysługuje do końca terminu spłaty określonego w umowie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 roku.

Stan prawny na 16.03.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę